new tai | old tai | 中文

ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ ᩱᨸ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᨹ᩾ ᨴᩡ ᨽᩣ ᩓ ᨠᩣ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩮᨪᩥ ᩅᩤ᩵

作者: 时间:2020-04-24 09:06:24

  ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ ᩱᨸ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᨹ᩾ ᨴᩡ ᨽᩣ ᩓ ᨠᩣ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩮᨪᩥ ᩅᩤ᩵

  ᨲᩫ ᨴᩦ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ ᩈᩬ᩷ ᩮ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨲᩥ ᨵᩦ  ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨠᩬ᩷ ᩉ᩾ᩁ ᩈᩣ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩕᩉ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨶᩬᨠ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨾᩣ

  ᩮᨯᩥ ᪄ ᩰᩃ ᩣ᪂ ᨤ᩵,ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ、ᨩᩨ ᨤ᩵ ᨩᩣ ᨤᩬ᩶ᨦ ᨩᩦ ᩴ ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨡᩢ ᨲ᩷ᩬ ᨽᩣ ᨴᩦ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᩮᨩᩥ ᩅ ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩃᩫ ᩱᨸ ᩮᨾᩨ ᩃᨦ ᩮᨧᩥ,ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩕᩉ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩓ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᨩᩡ ᩱᩉ᩵。ᨴᩤ᩵ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ ᩅᩤ᩵,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨡ᩷ᩬ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨩᩦ ᩮᩮᩉ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᨩᩡ ᩱᩉ᩵,ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨴᩤ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ、ᩰᨣ᩶ ᩉ᩵ ᩮᩮᩀ᩵ ᩈᨯ ᨡᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᩓ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᨠᩣ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᩮᨪᩥ ᩅ、ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ,ᨸᩬᨦ ᩉᩨ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨻᩣ ᨶᩬᨠ ᩮᩮᨯ ᨾᩣ ᩮᨸ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨴᩦ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ,ᨲᩫ ᨴᩦ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᨳ ᨷᩤ ᪑,ᩈᩬ᩷ ᩮ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨲᩥ ᨵᩦ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨠᩬ᩷ ᩉ᩾ᩁ ᩈᩣ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩕᩉ ᨽᩣ ᨻᩣ ᨶᩬᨠ ᩮᩮᨯ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᨯ ᨯᩥ ᨾᩣ。

  ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᩃᩫ ᩱᨸ ᨳᩨ ᨤᩬ᩶ᨦ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨩᩥ ᨪ᩶ᩣ ᨡ᩵ᩬᨷ ᩮᩮᨯ、ᨴᩦ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩰᨸ ᨣᩤ ᩓ ᨴᩦ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᩱᨡ᩶ ᩉ᩾,ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉᩣ ᩁ᩶ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ、ᨹ᩶ ᨣᩫ ᨲᩫ ᨿᩣ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᨲᩣ ᨲᩣ ᩮᨩᩥ ᩅ、ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᩓ ᨿᩥ ᨯᩦ ᨠᩢ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨻᩣ ᩉᩫ ᩉ᩶ᩣ,ᨧᩨ ᩈ᩶ ᩉᩨ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩓ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨧᩥ ᩮᩮᨳ ᩱᨧ ᨴᩤ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨻᩣ ᩉᩫ ᩉ᩶ᩣ,ᨸᩬᨦ ᩉᩨ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᩓ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᨸᩫ ᨼᩢ ᨠᩣ ᨡᩦ ᩉ᩶ᩣ ᩮᨣᩥ ᩉᩢᨦ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩉᩫ ᩉ᩶ᩣ。ᩀ᩵ ᩮᨾᩨ ᩈᨦ ᨪ᩵ᩁ ᩅ ᨡ᩵,ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᩁᩢ ᨼᩢ ᨠᩣ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩦ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ,ᨽ᩵ ᩮᩮᩋ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᨲᩥ ᨩᩣ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨻᩣ ᨶᩬᨠ ᩮᩮᨯ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨾᩣ。ᩀ᩵ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨩᩦ ᩴ ᨠᩣ ᨩᩥ ᨪ᩶ᩣ ᨡᩬᨷ ᩮᩮᨯ 240 ᩉ᩾,ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉᩣ ᩁ᩶ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩓ ᨠᩣ ᩰᨹᩬ ᨲᩦ ᨠᩣ ᩃᩢ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ,ᨲᩥ ᨯ᩶ ᩱᨩ᩶ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨲᩣ ᩅᩥᩣ,ᨿᩫ ᩈᨦ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨵᩤ ᨵᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᨾᩣ。

  ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ ᩅᩤ᩵,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᨳ ᨷᩤ ᪑,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨤᩣ ᨣᩨ ᩈᩣ ᩮᩮᨯ,ᨲᩫ ᨴᩦ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᨩ᩵ ᩮᨩᩬᩥ ᨩ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ,ᩮᩮᨩ ᩮᩮᨩ ᩮᨿᩬ ᨳᩨ ᨠᩣ ᨩᩬ᩵ᨦ ᩱᩉ ᨾᩦ ᨣᩫ ᨿᩢ、ᨾᩦ ᨣᩫ ᨣᩤ,ᨩᩬ᩵ᨦ ᩱᩉ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨧᩢ ᩮᩮᨾ᩵ ᩓ ᩉᩢ ᨲᩣ ᨯᩦ。

ᩀ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩉ᩾,ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᨿᩢ ᨵᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᨠᩣ ᨡᩢ ᨲᩬ᩷ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩃ᩶ ᩮᩮᩉ᩶ ᨡ᩵ᩣ ᨹᩬ᩵ᩁ ᨶᩭ᩶ ᨠᩣ ᨡ᩵ ᩃᩣ、ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᩱᨼ ᩱᩉ᩶ ᨸ᩵ᩣ、ᨠᩣ ᩰᨹᩬ ᨲᩦ ᨠᩣ ᨾ᩶ᩣ ᩃ᩶ ᨸ᩵ᩣ ᩱᨾ᩶ ᨺᨦ ᨶᩥ。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ、ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩀᩥ ᨡ᩵ᩣ ᨩ᩵ᨦ,ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ、ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᩱᨸ ᨤ ᨴᩬᨦ。(ᨿ᩾ ᨪ᩵ᩁ)