new tai | old tai | 中文

ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨡᩢ ᨲᩬ᩷ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩃ᩶ ᩮᩮᩉ᩶ ᨡ᩵ᩣ

作者: 时间:2020-04-24 09:41:07

0422-01YWB-007-78803-原文件.jpg

ᩮᨻᩬᩥ ᨹᩬ᩵ᩁ ᨶᩭ᩶ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩃ᩶ ᩮᩮᩉ᩶ ᨡ᩵ᩣ,ᩱᨣ ᩮᨩ᩶ ᨣᩫ ᩅᨠ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨴ᩵ᨦ ᨼ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨠᩦ ᩴ,ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩉᩣ ᩉᩫ ᩴ、ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᩴ ᨯᩦ、 ᨴᩦ ᨴᩦ ᩮᩮᨸ ᨺᩣ ᩓ ᩮᩮᨸ ᩁᩬ᩵ᨦ ᨴᩬ᩷ ᩴ,ᨩ ᨶᩫ ᨣᩫ ᩅᨠ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨷᩤ᩶ ᨡ᩵ᨦ ᩱᨠ᩶ ᨠᩥ ᨴᩬ᩷ ᩃᩣ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵、ᩮᩮᨸ ᨺᩣ ᩴ、ᨹ᩶ ᨴᩬ᩷ ᩴ ᨺᨦ ᨶᩥ。(ᨩ᩵ ᩅ ᨩᩥ)