new tai | old tai | 中文

ᩰᩁ ᩮᩮᨹ᩵ ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᩉᩣ ᩮᩁᩥ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ“ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᨠᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ”

作者: 时间:2020-06-12 15:48:02

0612-01YWB-006-94344-原文件.jpg

  ᩮᨯᩥ ᪆ ᩰᩃ ᩣ᪐ ᨤ᩵,ᨶᩢ ᨡ᩵ᩣ ᨪᩥ ᨤ᩶ᩣ ᩅᩤ ᨿᩥ ᩶ ᨽᩥ ᩮᨲ᩶ᩣ、ᨿᩥ ᨾᩥ ᩅᩤ ᨿᩥ ᩶ ᨽᩥ ᩮᨲ᩶ᩣ、ᨿᩥ ᩶ ᨿᩨ ᩮᨸ᩶ᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨼᩥ᩵ ᩮᩈᩬᩥ、ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩅᩤ ᨪᩦ ᨪᩣ ᨿᩥ ᩶ ᨽᩥ ᩮᨲ᩶ᩣ ᨺᨦ ᨳ᩶ᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ、ᩮᨪᩥ ᨾᩣ ᨳᩨ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ,ᩈ ᨪᩫ ᨠᩢ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᨠᩣ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩅᨦ ᨿᩥ ᨯᩦ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ 。(ᨾᩣ ᨿᩥ)