new tai | old tai | 中文

 ᩮᨡ᩾᪁ ᨷ᩶ᩤ ᨡ᩵ᨦ ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᦣ ᨠ᪁ ᦣᩢᨠ᪁ ᩈᩢ ᩮᨳᩥ

作者:(ᩮᨪᩥ ᩶) 时间:2020-12-24 18:08:00

  ᨡ᩵᪁ ᩈ᪁ ᩰᦣ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩥ ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᦣ,ᩰᦣ ᨠ᪁ ᩁᩢᨠᩣ ᨸᩫ ᨣ᪁ ᨷ᩶ᩤ ᨣᩤ ᨤ᩵ᨾ ᦣᩢᨠ᪁ ᩈᩫ ᨽ᪁ ᨳ᩶᪁ ᩕᨷ ᩮᨴ  ᪁᪂ ᨻᩢ  ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨹ᩵ᦻ ᨪ᩶ ᨪ᩷ᩬ ᨸ᩵᪁ ᩱᨾ᩶ ᨷ᩶ᩤ ᨣᩤ,ᩱᨩ᩶ ᩮᩅ᪁ ᪃ ᩅᩢ ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᦣ ᨠ᪁ ᦣᩢᨠ᪁ ᩈᩢ ᩮᨳᩥ。

  ᩮᨾᩥᩬ ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᦣ ᨶ᩾,ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠ᪁ ᩰᦣ ᨠ᪁ ᩁᩢᨠᩣ ᨸᩫ ᨣ᪁ ᨷ᩶ᩤ ᨣᩤ ᩓ ᨾᩥ ᨩᩥ ᨹ᩵ᦻ ᨪ᩶ ᨪ᩷ᩬ ᩮᨡ᩾᪁ ᩱᨸ ᨳᩨ ᪃᧕ ᨷ᩶ᩤ,ᩱᨲ᩵ ᨲ᪁ ᩰᨠᩬ ᩀᩢ ᩯᨸ᩶ ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᦣ、ᩯᨹ᩵ ᨺ᩶᪁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᦣ,ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᦣ ᩋ᪁ᨩ᪁ ᨠᩢ ᨴᩡ ᨡ᩶᪁ ᩮᩮᩉ、ᨣ᩶ᩤ ᨡᦻ、ᨴ᩷ᩬ ᩃ᪁、ᨯᩭ᩶ ᨠᩥ ᩈᩢ ᩮᨳᩥ ᩉᩨ ᩱᨽ᩵ ᨩᩫ ᩉᦻ,ᨷᩬ᩵ᨠ ᩈᩬᦣ ᨤ᪁ ᦣ᩶ ᦣᩢᨠ᪁ ᩈᩢ ᩮᨳᩥ。ᩰᨿᩬ ᩴ ᩱᨽ᩵ ᨩᩫ ᩉᦻ ᨷᩢ ᨯ᩶᪁ ᩮᨳᩥ、ᨷᩢ ᨠᩥ ᩈᩢ ᩮᨳᩥ、ᨷᩢ ᨲᩬ᩶ᦣ ᨸᩢ ᩈᩢ ᩮᨳᩥ、ᨷᩢ ᨪᩨ ᩯᩃ ᩈᩢ ᩮᨳᩥ,ᩈ᩶᪁ ᩮᨸ ᩃ᪁ ᩮᨻ ᨿᩥ ᨯᩦ  ᦣᩢᨠ᪁ ᩈᩢ ᩮᨳᩥ。ᨾᩥ ᨩᩥ ᨹ᩵ᦻ ᨪ᩶ ᨪ᩷ᩬ ᨿᩢ ᨷᩬ᩵ᨠ ᩯᨧ᩶ ᨠ᪁ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᨯ᩶᪁ ᩮᨳᩥ ᩓ ᨣ᩶ᩤ ᨡᦻ、ᨴ᩷ᩬ ᩃ᪁、ᨯᩭ᩶ ᨠᩥ ᩈᩢ ᩮᨳᩥ ᩉᩨ ᩱᨽ᩵ ᨩᩫ ᩉᦻ,ᩈ᩶ ᩈᩬᦣ ᨴᩢᩗᦻ ᨣᩢ ᩅᩤ᩵ ᨸ᩷ᩬ ᩉᩢ ᩃ᪁ ᩮᨻ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᨣ᩶ᩤ ᨡᦻ、ᨴ᩷ᩬ ᩃ᪁、ᨯᩭ᩶ ᨠᩥ ᩈᩢ ᩮᨳᩥ ᨶᩥ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨡ ᨸ᩵᪁ ᨳᩨ ᩰᦣ ᨠ᪁ ᨲᩥ ᨩ᪁ ᨯ᩶ ᦣᩥ。

(ᩮᨪᩥ ᩶)