new tai | old tai | 中文

ᩉᩢ ᩯᩉ᩵ᦣ ᨠ᪁ ᨼ᩶᪁ ᩱᨼ ᨯᩢ ᩱᨼ

作者:ᩮᨧᩥ ᨿᩥ ᨪ᩵ᦣ 时间:2020-12-24 18:31:38

2b-3 (1).jpg

  ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᦣ,ᩮᨾᩥ ᦣᦻ ᩯᩈ᩵ ᨶ᩶ᨦ ᨪ᩵ᦣ ᩈᩥ ᩀ᩵ᨦ ᨤᩫ ᨩ᩷ᩬ ᩯᩃ᩶ ᩮᩈᩥᩬ ᨩ ᨶᩫ ᨠ᪁ ᨼ᩶᪁ ᩱᨼ ᨯᩢ ᩱᨼ ᨲᩢ ᩯᨲ᩵ ᨠ᪁ ᨠᩦ ᨣᩥ“ᨳᩨ ᩉᩢᨠ ᨠ᪁ ᨼ᩶᪁ ᩱᨼ ᨯᩢ ᩱᨼ、ᩃ ᩅᩢ ᦣᩢᨠ᪁ ᨩᩦ ᩅᩥ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ”。

  ᩮᨾᩥᩬ ᩉᩢ ᩯᩉ᩵ᦣ ᨶ᩾,ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠ᪁ ᩋ᪁ ᨾ ᨡ᩵᪁ ᨠ᪁ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ ᨷᩬ᩵ᨠ ᩯᨧ᩶ ᩮᨽ ᩱᨽ ᩱᨼ ᩱᩉ᩶ ᨲ᩾ ᨸ᩷ᩬ ᩮᨠᩥ ᨳᩨ ᩯᩉ᩵ ᩃ᪁、ᨲ᩾ ᨯᩢ ᩱᨼ ᨳᩨ ᩯᩃ᩵ ᩉᩦ、ᨲ᩾ ᨸ᩵᪁ ᨩᩥ ᨳᩨ ᨲᩫ ᨤᩥ ᨹᩫ ᨹᦻ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᨻᩡ ᨸᩦ ᩀ᩵᪁ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᩮᨤᩥ ᨯᩢ ᩱᨼ。ᨴᩤ ᨾ᪁,ᨣᩫ ᩅᨠ ᨻᩬᨦ ᪃᪐ ᨣᩫ ᩮᩃᩡ ᨠᩢ ᩉᩢ ᩯᩉᦣ。

(ᩮᨧᩥ ᨿᩥ ᨪ᩵ᦣ)