new tai | old tai | 中文

ᩮᨾᩥ ᩁᩣ ᨾᩦ ᨷ᩶ᩤ ᩰᨡ᩵ ᧕ ᨷ᩶ᩤ ᨧ᩷ᩬ ᨹ᩵ᨠ ᨩ ᨩᩨ ᩈᨦ ᩮᩁᩥᩬ ᩮᩁᩥ

作者:ᩮᨾᩥ ᦣᦻ ᨼ᩶᪁ ᨸ᩵ 时间:2020-12-24 18:33:46

 ᨡ᩵᪁ ᩈ᪁ ᩰᦣ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩥ ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᦣ,ᩰᦣ ᨠ᪁ ᨷ᩶ᩤ ᨴ᩵ᨦ ᩱᦣ᩵ ᨶ᪁ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨸᨦ ᩯᨹ᩵ ᨩᩨ ᩈᨦ ᩮᩁᩥᩬ ᩮᩁᩥ ᨷ᩶ᩤ ᨴ᩵ᨦ ᩅᨦ ᨶᩭ᩶ ᩮᨸᩥ ᩯᨿ“ᨷ᩶ᩤ ᪑ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶᪁ ᩮᨩᩥᩬ ᪑” ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨸᩦ ᪂᪐᪂᪐ ᨲᩫ、ᨩᩨ ᩈᨦ ᩅᨦ ᨶᩭ᩶ ᪁᪐ ᨠᩫ ᩯᨿ᩶ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶᪁ ᨾᩦ ᩉ᩵ᦣ ᩮᦣᩥ ᨲ᩵᪁ ᨵᩦ、ᨷ᩶ᩤ ᨴ᩵ᨦ ᨠᩫ ᩯᨿ᩶ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶᪁ ᨾᩦ ᩉ᩵ᦣ ᩮᦣᩥ ᨲ᩵᪁ ᨵᩦ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ,ᩮᨾᩥ ᦣᦻ ᩯᩈ᩵ ᩮᨸ ᩯᩈ᩵ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩐᩢ᪁ ᩱᨯ᩶ ᨩᩨ ᩈᨦ ᩮᩁᩥᩬ ᩮᩁᩥ ᨶ᩾ ᩯᩈ᩵ ᪑。

  ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨠ᩶᪁ ᨩᩨ ᩈᨦ ᨷ᩶ᩤ ᨴ᩵ᨦ ᩅᨦ ᨶᩭ᩶ ᩮᨸᩥ ᩯᨿ“ᨷ᩶ᩤ ᪑ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶᪁ ᩮᨩᩥᩬ ᪑” ᩉ᩾,ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨻᩬᨦ ᨾᩦ ᨷ᩶ᩤ ᨴ᩵ᨦ ᩅᨦ ᨶᩭ᩶ ᪄᪂᪃ ᨴᩦ ᩐᩢ᪁ ᩱᨯ᩶ ᨩᩨ ᩈᨦ ᩮᦣᩥᩬ ᩮᦣᩥ,ᩱᨶ ᩉᩦ ᨿᩥ ᩶ ᨾᩦ ᪁᧘ ᨴᩦ,ᨸ᩵᪁ ᩈ᩵᪁ ᨪ᩵ᦣ ᩅ ᨡ᩵ ᩮᨣᩥᩬ ᩃᩢ ᨤᩫ ᩯᨪ᩵、ᩉᩫ ᨡᦻ ᨪ᩵ᦣ ᩅ ᨡ᩵ ᩮᨾᩥ ᩉᩫ ᩮᨧᩥ ᩮᨾᩥ ᦣᦻ ᩯᩈ᩵ ᩐᩢ᪁ ᩱᨯ᩶ ᨩᩨ ᩈᨦ ᩮᦣᩥᩬ ᩮᦣᩥ。

  ᨯ᩶ ᨲ᪁ ᨠ᩶᪁ ᩯᨩ ᨴᩬᨦ ᨷ᩶ᩤ ᨴ᩵ᨦ ᩅᨦ ᨶᩭ᩶ ᩮᨸᩥ ᩯᨿ“ᨷ᩶ᩤ ᪑ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶᪁ ᩮᨩᩥᩬ ᪑”ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ,ᩱᨲ᩵ ᨲ᪁ ᩰᦣ ᨠ᪁ ᨷ᩶ᩤ ᨴ᩵ᨦ ᩱᦣ᩵  ᨩ᩵ ᨳ᩶᪁ ᩯᨩ ᨴᩬᨦ ᩓ ᨹ᩶ ᩈ᩵᪁ ᨻᩬᨠ ᩯᨩ ᨴᩬᨦ ᩯᨳ,ᩰᦣ ᨠ᪁ ᨷ᩶ᩤ ᨴ᩵ᨦ ᩱᦣ᩵  ᩕᨷ ᩮᨴ ᩮᨠᨲ ᩅᨦ ᨶᩭ᩶ ᪁᪐ ᨠᩫ ᩯᨿ᩶ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶᪁ ᨾᩦ ᩉ᩵ᦣ ᩮᦣᩥ ᨲ᩵᪁ ᨵᩦ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᪉᪁ ᨴᩦ ᩓ ᨷ᩶ᩤ ᨴ᩵ᨦ ᨠᩫ ᩯᨿ᩶ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶᪁ ᨾᩦ ᩉ᩵ᦣ ᩮᦣᩥ ᨲ᩵᪁ ᨵᩦ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᪁᪃᪆ ᨴᩦ,ᩱᨶ ᩉᩦ ᨿᩥ ᩶ ᨾᩦ ᩅᨦ ᨶᩭ᩶ ᪁᪐ ᨠᩫ ᩯᨿ᩶ ᨴᩦ ᪑ ᩓ ᨷ᩶ᩤ ᨴ᩵ᨦ ᨠᩫ ᩯᨿ᩶ ᧘ ᨴᩦ,ᩮᨾᩥ ᦣᦻ ᩯᩈ᩵ ᨾᩦ ᨷ᩶ᩤ ᨴ᩵ᨦ ᨠᩫ ᩯᨿ᩶ ᪃ ᨴᩦ,ᩮᨸ ᨸ᪁ ᨧ᪁ ᨪ᩵ᦣ ᩅ ᨡ᩵ ᨾᩬ᩵ᦣ ᨸ ᩃᩢ ᩯᨪ᩵、ᩴ ᩉ᩷ ᨪ᩵ᦣ ᩅ ᨡ᩵ ᩮᨣᩥᩬ ᩃᩢ ᨤᩫ ᩯᨪ᩵、ᨷ᩶ᩤ ᨠᩨ ᨪ᩵ᦣ ᩅ ᨡ᩵ ᩮᨾᩥ ᩯᨩ᩵ ᩮᨧᩥ ᪃ ᨴᩦ ᨶᩥ,ᨧ᩵᪁ ᨠ᩶᪁  ᨴᩢ ᩮᨪᩥ ᪃ ᨸᦣ ᩱᩉ ᨸᦣ ᪑。

(ᩮᨾᩥ ᦣᦻ ᨼ᩶᪁ ᨸ᩵)