new tai | old tai | 中文

ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᩮᩮᩈ᩶

作者: 时间:2021-01-05 15:31:15

★ ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ,ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩋ᩵ᩁ ᨴᩁ ᨪ᩶ᩣ ᩰᩋ᩶ ᧕ ᩮᨡ᩶ᩣ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩱᨯ᩶ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ ᩓ ᨻᩬᨠ ᨾᩣ。

★ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪃ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨧᩫ ᨪ᩶ᩣ ᩉ᩵ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ 67,ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪃ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᨧᩫ ᨪ᩶ᩣ ᩉ᩵ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ 99,ᨤ ᨴᩬᨦ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᨾ ᨯᩦ ᨠᩣ ᩋᩣ ᩃᩫ ᩰᩉ᩶ ᩰᨾ ᩮᨾᩥᩬ ᨿᩣ ᩉᩣ。

★ ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ,ᨴᩤ ᨩ ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᩮᩮᩉ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᨧᩫ,ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩮᨩᩥ ᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣᩅ,ᨤ ᨴᩬᨦ ᨤᩣ ᩉᩢ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᨧᩨ ᩃᨠ ᩮᩮᨲ᩵ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨵᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᨷᩤ ᩉ᩶ᩣ。

★ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ、ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ᩶ᩣ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩦ ᩃᩥ ᩮᨪ᩶ᩣ ᨩ ᨶᩫ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨣᩫ ᩅᨠ ᩰᩁ ᨠᩣ,ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩮᨩᩥ ᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣᩅ,ᨧᩣ ᨯ᩶ ᨠᩣ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨵᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᩮᨸ ᨡ᩷ ᩮᨸ ᨲᩣ。ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩮᨧᩥ ᨼ᩶ᩣ ᩅ ᩋᩬᩁ ᨩᩬᨾ ᨸᩣ ᨣ ᩱᨡ᩵ ᩱᩉ ᨲ᩷ ᨠᩢ。

★ ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ,ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᩱᨸ ᨳᩨ ᨷᩤ᩶ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ,ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨾᩫ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ,ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᨿᩫ ᩈᨦ ᨠᩣ ᨲᩣ ᨯᩦ。

★ᩰᩁ  ᨠᩣ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨹ᩶ ᩮᨳ᩾ᩣ ᨹ᩶ ᩮᩮᨠ᩵ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨸᩥ ᩈᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨴᩤ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪉ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᨵᩦ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᧕。