new tai | old tai | 中文

ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᩀ᩵ ᨴᩦ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᩉ᩾ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ

作者: 时间:2021-01-07 15:46:14

  ᨸᩦ ᪂᪐᪂᪐ ᨲᩫ ᩮᨯᩥ ᩣ᪂ ᩰᩃ ᪃ᩣ ᨤ᩵,ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᩀ᩵ ᩮᨾᩥ ᩁᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨡᩬ᩵ᨦ ᩮᩮᨯ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᨳ ᨷᩤ ᪑,ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨣᩫ ᩱᨡ᩶ ᨻᩣ ᨶᩬᨠ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᨯ ᨯᩥ ᨾᩣ ᨣᩢ ᨤᩥ。

ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨺ᩵ ᨩ ᨪᩦ、ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩓ ᨸᩣ ᨣ。

  ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᨻᩣ ᨶᩬᨠ ᨿᩢ ᨣᩢ ᨤᩥ,ᨠᩣ ᨵᩤ ᨼ᩶ᩣ ᨣᩫ ᩱᨡ᩶ ᨻᩣ ᨶᩬᨠ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨾᩣ ᩉᩣ ᩉᩢᨠ ᩉᩣ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨳᩨ ᩉᩢᨠ,ᩀ᩵ᩣ ᩱᨯ᩶ ᨿᩫ ᩀᩣ ᩋ᩶ᩁ ᨳᩭ,ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨣᩫ ᩱᨡ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨾᩣ;ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨠᩣ ᨳᨠ ᨵᩤ,ᨧ ᨹ᩶ᩁ  ᨴᩦ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ,ᨿᩢ ᨠᩣ ᨳᨠ ᨵᩤ ᨲᩫ ᨴᩦ;ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᩋᩥ ᨴᩡ ᨴᩦ ᩁ ᩅᩬᨦ,ᩮᩮᩈᩡ ᩮᩮᨷ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨴᩦ ᩋ᩶ᩁ ᨿᩬᨾ ᩓ ᩮᨡ ᨩᩣ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩶ᩣ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨣᩢ ᨤᩥ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ;ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᨺ᩾ᩣ ᩈᩣ ᩮᩮᨯ ᨣᩢ ᨤᩥ,ᩮᩋᩥ ᨴᩡ ᩈᩫ ᨴᩤ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩮᩮᨪ᩵ ᩮᨧᩥ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩮᨿᩬ ᨯᩦ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᩉᩨ ᨯᩦ; ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩰᨹᩬ ᨲᩦ ᨠᩣ ᨹᩥ ᩋᩣ ᨻᩣ ᨿᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᨯ ᨯᩥ,ᨲ᩾ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᩈ ᩵,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ、ᩮᨺ᩾ᩣ ᩈᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩮᩮᨤ᩶ ᨯᩦ;ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩕᩉ ᨴᩡ ᩉᩢᨠ,ᨶᩢ ᨲᩣ ᩉ᩶ᩣ ᨤᩣ ᩰᨸ ᨣᩤ ᩰᩁ ᩮᩮᨠ ᩮᩮᨡ᩶ ᩅᩥ、ᨤ᩵ᨾ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ、ᩰᩁ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ ᩮᩉ᩶ᩁ ᨾ᩵ᩁ、ᩮᩮᩈ᩵ ᨤᩫ ᩉᩅ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ;ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨤ᩵ᨾ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩰᨸ ᨣᩤ,ᩱᨩ᩶ ᩀᩦ ᩀ᩵ᩣ  ᨴᩦ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᩋᩢ ᩱᩈ᩵ ᨹ᩶ᩣ ᨶᩬᨷ ᩈᩫ、ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᩋᩣ ᩮᨶᩬᩥ、ᨪᩣ ᨾᩣ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩈᩥ ᨡ᩵ᩣ ᩓ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᨿᩣ ᩉᩨ ᨯᩦ;ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩴ,ᩈᩬ᩷ ᩮ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ。

  ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵、ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ、ᨿᩥ ᩮᩮᨪ ᨤ᩶ᨦ、ᨺ᩵ ᨪᩦ、ᩃᩥ ᨪ᩵ᩣ、ᩮᩃᩥ ᨿ᩾、ᩀᩦ ᨤ᩵ᩣ ᨩ᩵ᨦ、ᩅ᩶ ᨪ᩵ᩁ ᨤ᩵ᩣ、ᩃᩥ ᨵᩥ ᩃ᩶ᨦ、ᩋ᩶ᩣ ᨯᩣ、ᨪ᩵ ᨿᩥ ᨿᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᩋ᩶ᩣ ᩋ᩵ᩁ ᩮᩮᩈ)