new tai | old tai | 中文

ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᨩᩨ ᨤ᩵ ᨸ᩵ ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨲᩢ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ

作者: 时间:2021-01-07 15:47:12

  ᩮᨯᩥ ᪑ ᩰᩃ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨤ᩵ ᪑,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ、ᨩᩨ ᨤ᩵ ᨩᩣ ᨩᩨ ᨤ᩵ ᨸ᩵ ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨲᩢ ᩮᩮᨲ᩵ ᨠᩣ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᩀ᩵ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᨧᩥ ᨩᩨ ᨤ᩵ ᨲᩢ ᩮᩮᨲ᩵ ᨠᩣ ᨠᩥ ᨣᩥ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᨩᩨ ᨤ᩵ ᨸ᩵,ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ ᨧᩢ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨳᩦ ᨳᩬ᩷ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᨴᩢ ᩮᨪᩥ ᩓ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨡᩬ᩵ᨦ ᩮᩮᨯ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨹᩬᨦ ᨧᩬ᩵ᨯ,ᩱᨩ᩶ ᨸᩦ ᩀᩣ  ᨴᩦ ᨯᩦ,ᨿᩢ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨩ᩵ ᩮᨩᩬᩥ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨹᩣ ᩮᩮᨻ᩶ ᩮᩈᩨ ᩈᨦ ᨤᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨻᩣ ᨶᩬᨠ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨾᩣ。

  ᩀ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᩁᩢ ᨼᩢ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩮᩈ ᩓ,ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨩᩨ ᨤ᩵ ᨸ᩵ ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨲᩢ ᩮᩮᨲ᩵ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨵᩬᨠ ᨵᩤ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ,ᨸᩬᨦ ᩉᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩱᨡ ᨩᩬ᩵ᨦ ᩱᨩ᩶ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ,ᨻᨶ ᨶᩴ ᩮᨸ ᩈᩢ ᨯ ᨠᩢ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩉᩨ ᨯᩦ。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᩮᨹ᩵ ᩱᨡ ᨡᨶ ᩉᩣ ᨵᩤ,ᨿᩫ ᩈᨦ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ,ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨿᩢ ᨯᩦ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨩ᩵ ᩮᨩᩬᩥ ᨲᩫ ᨴᩦ。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨧ ᨹ᩶ᩁ ᨽ ᨴᩥ ᩁᩥ ᩮᨸᩥ、ᨽ ᨴᩥ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩓ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨵᩤ ᨠᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᨳ ᨷᩤ ᪑,ᨸᩬᨦ ᩉᩨ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨩᩨ ᨤ᩵ ᨸ᩵ ᩮᨿᩬ ᩱᨸ ᨾᩬ᩵ᨦ ᨯᩦ。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨿᩢ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ、ᩮᩮᨧ᩶ ᩱᩈ ᨲᩣ ᩉᩣ、ᨿᩫ ᩈᨦ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ,ᨿᩢ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨩ᩵ ᩮᨩᩬᩥ ᨲᩫ ᨴᩦ。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨳᩦ ᨳᩬ᩷ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᨧᩢ ᩮᩮᨾ᩵,ᨣᩢ ᨤᩥ ᩅᩥ ᩱᨶ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ,ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨠᩣ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨩ᩵ ᩮᨩᩬᩥ ᨲᩫ ᨴᩦ,ᨸᩬᨦ ᩉᩨ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨠᩣ ᨲᩫ ᨿᩣ ᨲᩢ ᩮᩮᨲ᩵ ᨠᩣ ᨠᩥ ᨣᩥ。ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨿᩢ ᩮᩮᩈᩡ ᩮᩮᨷ᩵、ᨤ ᨴᩬᨦ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ ᩮᨸ ᨡᩬ᩷ ᩮᨸ ᨲᩣ。

 ᨺ᩵ ᨩᩨ ᨤ᩵ ᨩᩣ ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨲᩢ ᩮᩮᨲ᩵ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨺ᩵ ᨪᩦ、ᩃᩥ ᨪ᩵ᩣ、ᩅ᩶ ᨪ᩵ᩁ ᨡ᩵ᩣ、ᩃᩥ ᨵᩥ ᩃ᩶ᨦ、ᨩ᩵ᩣ ᩮᩅᩥ ᨤ ᩓ ᨩ᩵ ᨩᩣ ᨣ᩵ᨦ ᨩᩬ᩷ ᨩ ᩓ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨴᩢ ᨾᩁ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᨾᩣ ᨿᩥ)