new tai | old tai | 中文

ᩮᨾᩥ ᨪᩥ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨻᩡ ᨲᩢ ᩮᩮᨲ᩵ ᨠᩣ ᨠᩥ ᨣᩥ ᨼ᩶ᩣ ᨣᩫ ᩱᨡ᩶ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᨻᩣ ᨶᩬᩢ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨾᩣ

作者: 时间:2021-01-12 09:12:31

0101-02SZZH-003-154884-原文件.jpg

ᩮᨻᩬᩥ ᨸᩬᨦ ᩉᩨ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨣᩫ ᩅᨠ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨿᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᨡᩢ ᨧᩥ ᩅᩥ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ, ᪂᪐᪂᪐ ᨲᩫ ᩮᨯᩥ ᩣ᪂ ᩰᩃ ᪂᪆ ᨤ᩵,ᩮᨾᩥ ᩃᩥ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨤᩬ᩶ᨦ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨩᩥ ᨪ᩶ᩣ ᨹ᩶ᩣ ᨪ᩶ ᨪᩬ᩷ ᩮᨾᩥ ᨶ᩶ᩁ、ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨩ᩵ᨦ ᩱᨴ ᨿᩥ ᩮᩮᨪ᩵ ᩮᨾᩥ ᩃᩥ ᩮᨼᩥ ᩮᩮᩀ᩵ ᨻᩡ ᩉᩢ ᩮᩮᩉ᩵ᩁ ᨲᩢ ᩮᩮᨲ᩵ ᨠᩣ ᨠᩥ ᨣᩥ ᨼ᩶ᩣ ᨣᩫ ᩱᨡ᩶ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᨻᩣ ᨶᩬᩢ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨾᩣ。