new tai | old tai | 中文

ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨺ᩵ ᩮᩮᩃ᩶ ᨩᩫ ᩐᩢᩣ ᨪᩦ ᩮᩮᨶ᩶ ᩱᨧ ᨷᨬ ᩃᩫ ᩱᨸ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ

作者: 时间:2021-02-09 10:14:40

0202-02SZZH-007-166658-原文件.jpg

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨺ᩵ ᩮᩮᩃ᩶ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨺ᩵ ᩅ ᨡ᩵ ᩰᩁ ᨾᩦ ᩕᨷ ᩉᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᨪ᩶ᨦ ᩮᨪᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩓ ᩰᩁ ᨾᩦ ᩕᨷ ᩉᩣ ᨸᩨ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᩁ᩵ ᨪᩥ ᨡ᩵ ᩮᨾᩥ ᩁᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨲ᩾ ᩉ᩵ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ,ᩃᩫ ᩱᨸ ᨷᩤ᩶ ᨴᩤ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨴᩦ ᨴᩤ᩵ ᩃᩬ᩷ ᩮᨧᩥ ᩮᨾᩥ ᩁᩣ ᩮᩮᩈ᩵,ᩀ᩶ᨾ ᩱᨩ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨴᩦ ᩮᨺ᩾ᩣ ᩮᩮᩉ᩶ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩁᩣ ᨣᩤ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ,ᨿᩥ ᨯᩦ ᨠᩢ ᩮᨡᩢᩣ ᨴᩤ ᨷᩢ ᨪ᩶ ᨷᩢ ᩈ᩶ᨦ。(ᩃᩥ ᨪᩦ ᨤ᩶ᨦ)