new tai | old tai | 中文

ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ

作者: 时间:2021-02-09 11:05:25

0203-02SZZH-003-166865-原文件.jpg

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩰᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ ᩰᨩ᩵ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᩮᩮᩉ᩵ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨴ᩵ᨦ ᨼ᩵ᨦ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨩ ᨶᩫ ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ ᩓ ᩮᩮᩈ ᨲᩢ ᨹᩫ ᨴ᩵ᨦ ᨼ᩵ᨦ ᩮᩮᨪ᩵ ᨾ᩵ᩣ,ᩃᩫ ᩱᨸ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨴᩦ ᩮᨺ᩾ᩣ ᩮᩮᩁ᩶ ᨼ᩶ᩣ ᨣᩫ ᩱᨡ᩶ ᨻᩣ ᨶᩬ᩵ᨠ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᨯ ᨯᩥ ᨾᩣ,ᨲᩢ ᨹᩫ ᩉᩨ ᨹ᩶ ᩮᨺ᩾ᩣ ᨿᩣ,ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᩮᨡᩢᩣ ᨴᩤ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ、ᨧᩫ ᩉᩣ ᨠ᩶ᩣ ᩈᨠᩥ ᨺᨦ ᨶᩥ。(ᨩ᩵ ᩅ ᨩᩥ)