new tai | old tai | 中文

ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ

作者: 时间:2021-02-09 11:06:16

0203-02SZZH-009-167066-原文件.jpg

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩰᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ ᩰᨩ᩵ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᩮᩮᩉ᩵ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨴ᩵ᨦ ᨼ᩵ᨦ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ,ᨸᩢ ᨠᩣ ᩮᩈᩬᩥ ᨪᩦ,ᩮᩮᨹ᩵ ᨺ᩶ᩣ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩮᩮᩎ᩵ ᩈᩬᩁ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᩓ ᨠᩣ ᩁᩢ ᩉᨾ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ“ᨩᩬ᩵ᨦ ᩮᨿᩬ ᨴᩤ ᩮᩮᨸ ᧗ ᩕᨷ ᨠᩣ”,ᩰᨿᩬ ᩴ ᨩᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ,ᨲ᩾ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨠᩣ ᩀ᩶ᩣ ᩉᩨᩁ᩵ ᨡᩬ᩷ ᩀ᩵ ᩁᩣ ᨠᩥ ᨿᩥ ᨯᩦ ᩮᩮᨠ᩵ ᨡᩢ。(ᨶᩥ ᨿᩥ ᨣᩤ᩵、ᩮᩮᨪ᩵ ᨾᩥ)