new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩅ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᩅᨲ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ

作者: 时间:2021-02-18 09:59:23

  ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨤᩣ ᩮᨩᩬᩥ  ᩉᩣ ᨵᩤ ᨠᩣ ᨵᩤ  ᨸᩢ ᨲᩥᨲᩣ ᩉᩣ  ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨲᩫ ᨴᩦ

  ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶“ ᨴᩦ ᧕  ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪄” ᨲ᩾ ᩮᨿᩬ ᨯᩦ ᩮᨿᩬ ᩱᨸ ᨯᩦ 

0209-01YWB-012-169345-原文件.jpg

  ᩮᨯᩥ ᪂ ᩰᩃ ᪆ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᩅᨲ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᩋᩢ ᨾᩦ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨾᩣ ᨩᩦ ᩴ,ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ、ᩮᨪᩥ ᩅ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᩅᨲ ᩓ ᩮᨪᩥ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᪂ ᨸᩣ,ᩁᩬᨾ ᨻᩬᨦ ᩴ ᨩ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩅᨲ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ,ᨤ ᨴᩬᨦ ᩉ᩵ᩁ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩅᨲ ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩅᨲ  ᨶᩥ,ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨤᩣ ᩮᨩᩬᩥ、ᩉᩣ ᨵᩤ ᨠᩣ ᨵᩤ,ᨸᩢ ᨲᩥ ᨲᩣ ᩉᩣ,ᨿᩢ ᩉᩨ ᨲᩫ ᨴᩦ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩮᨿᩬ ᨯᩦ“ ᨴᩦ ᧕  ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪄”。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩓ ᨸᩣ ᨣ。ᩮᨩᩥ ᩅᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ、ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨪᩦ ᨩ᩵ᩣ ᨼ᩶、ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨴᩤ ᨩ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨩᩣ ᩈᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩵ᨾ。ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ、ᨪ᩶ᩣ ᩉ᩵ᨺ᩵ ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᨺ᩵ ᨪᩦ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᨼ᩶ᨦ ᨶᩥ ᩮᩮᨩ᩵)