new tai | old tai | 中文

ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩀ᩵ ᩮᨩᩥ ᩅ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ

作者: 时间:2021-02-18 10:00:10

  ᨸᩢ ᩐᩢᩣ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩓ ᨠᩣ ᩱᩁ᩵  ᨠᩣ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᨩᩫ ᨸᩣ ᨷᩢ ᨯ᩵ ᨶᩢ ᩈ᩶ᨦ

ᩮᨯᩥ ᪂ ᩰᩃ ᧕ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩮᨾᩬᩥ ᩀ᩵ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᨸᩣ ᩅᩤ᩵ ᨶ᩾ ᩓ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᨠᩣ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᩮᨪᩥ ᩅ,ᨸᩢ ᩐᩢᩣ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩓ ᨠᩣ ᩱᩁ᩵  ᨠᩣ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᨩᩫ ᨸᩣ ᨷᩢ ᨯ᩵ ᨶᩢ ᩈ᩶ᨦ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩱᩁ᩵  ᩴ ᩮᩮᨤ ᨯᩦ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩈᨦ、ᨷᩤ᩶ ᨡ᩵ᨦ ᩈᩫ ᩰᨽᩬ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᩓ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ、ᨻᩬ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᩁ᩶ ᨾᩦ。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩓ ᨸᩣ ᨣ。ᩮᨩᩥᩅ ᨺ᩵ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨩ ᩮᩀᩥ ᨪᩦ ᨩ᩵ᩣ ᨼ᩶,ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨴᩤ ᨩ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨩ᩵ᩣ ᩈᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᩈ᩵ᩣ ᩮᩅᩥ ᩮᩮᩀ᩵)