new tai | old tai | 中文

ᩮᨿᩥ ᩁᩢ ᩮᨯᩥ ᪃  ᩱᩉ᩵ ᩉᩬ᩷ ᩈ᩶ᨦ ᨣ ᨻᩬᩁ ᩈ᩵ᨦ ᨪ᩵ᩁ ᩮᩮᩃ᩶

作者: 时间:2021-02-18 10:01:09

0209-01YWB-009-169288-原文件.jpg

ᩮᨯᩥ ᪂ ᩰᩃ ᪄ ᨤ᩵ ᨳᩨ ᧕ ᨤ᩵,ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨩᨦ ᨣ᩵ᨦ ᨡ᩵、ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨪ᩵ ᨼ᩶ᩣ ᨩ᩵ᩣ ᩮᨪ᩶ ᨡ᩵ ᨩ ᨶᩫ ᨠᩣ“ᩮᨿᩥ ᩁᩢ ᩮᨯᩥ ᪃  ᩱᩉ᩵ ᩉᩬ᩷、ᩈ᩵ᨦ ᨣ ᨻᩬᩁ ᩈ᩵ᨦ ᨪ᩵ᩁ ᩮᩮᩃ᩶”。(ᨿ᩾ ᨧᩨ ᨿ᩶ᨦ)