new tai | old tai | 中文

ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᩮᩮᩈ᩶

作者: 时间:2021-02-23 11:37:18

▲ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩋᩬᩁ ᩮᨾᩬᩥ ᨻᩭ ᩮᨯᩥ ᪃  ᩱᩉ᩵ ᩉᩬ᩷ ᩱᨸ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨠ᩵ ᩮᨩᩥ ᩀ᩶ᨾ ᩱᨩ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨩ᩵ ᨽᩣ,ᨸ᩶ᩣ ᩋ᩵ᩁ ᨴᩁ ᩱᨧ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩ᩵ ᨽᩣ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨾᩨ ᨻᩭ ᩮᨯᩥ ᪃  ᩱᩉ᩵ ᩉᩬ᩷ ᩈᨡ ᩮᩈᩥ ᨾᩁ ᩮᨿᩥ,ᩋ᩵ᩁ ᨴ᩵ᩁ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨷᩤ᩶ ᩮᨠᩥ ᩮᨾᩥ ᩮᨸ ᩕᨷ ᩮᩈᩥ ᨠ᩶ᩣ ᨣ᩵ᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩮᩁᩥ!

▲ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩋᩬᩁ ᩮᨾᩬᩥ ᨻᩭ ᩮᨯᩥ ᪃  ᩱᩉ᩵ ᩉᩬ᩷ ᩱᨸ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩀ᩶ᨾ ᩱᨩ ᨵᩤ ᩉᩣ ᩋᩣ ᨠᩣ ᩉ᩵ ᪑,ᨸ᩶ᩣ ᩋ᩵ᩁ ᨴᩁ ᩱᨧ ᩓ ᨸᩢ ᨷᨬ ᨸᩢ ᨻᩬᩁ ᩉᩨ  ᩓ ᩃᨠ ᩮᩈᩥ ᨵᩤ ᩉᩣ ᨸ᩵ᩭ ᩱᨡ,ᨵᩤ ᩉᩣ ᩅ ᨩᩥ、ᨵᩤ ᩉᩣ ᩉ᩵ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨠᩫ ᩉᩣ、ᨾᩥ ᨻᩥ ᨴᩢ ᨾᩁ。

▲ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩮᩮᨲ᩶ ᩃᩣ ᨲᩬ᩵ᨷ ᨤᩬᨷ ᨸ᩶ᩣ ᩋ᩵ᩁ ᨴᩁ ᩱᨧ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨴᩢ ᨾᩁ ᩮᨻᩬᩥ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨪ᩵ᩁ ᨪᩦ ᩮᨻᩬᩥ ᩰᨽ᩵ ᩮᨧᩥ ᨽᩥ ᨪ᩵ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩰᨤ᩶ ᩮᨻᩬᩥ ᩮᨻᩬᩥ ᩮᨪᩥ,ᩐᩢᩣ ᨻᩬ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᨩᩫ ᩉᩣ ᩮᩮᨤ᩶ᩁ ᨻᨶ ᨶᩴ ᨡᩬ᩶ᩁ ᨲᩬᨾ ᨠᩢ ᩃᨠ ᨾᩣ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᩉᩨ ᨠᩣ ᨡᩬ᩷ ᩀ᩵ ᩁᩣ ᨠᩥ ᨿ᩵ᨦ ᩀ᩵ᨦ ᨿ᩵ᨦ ᨯᩦ ᨾᩣ ᨷᩢ ᨡᩣ。

▲ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᩱᨸ ᩈ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩉᩢ ᨲᩣ ᨸ᩶ᩣ ᩋ᩵ᩁ ᨴᩁ ᩱᨧ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩈ᩵ᩣ ᨩᩬ᩵ᩁ ᨩ᩵ᩣ ᨴᩗᩢᩣ。

▲ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᩮᩮᩉ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᩮᨸ ᩈᩢ ᨯ ᨠᩢ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩮᩅᩣ ᨾᩨ ᨻᩭ ᩅᩢ ᩃᩣ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨩ᩵ ᨽᩣ ᩈᩢᩔᩦ ᨾ᩵ᩁ ᩮᨿᩥ ᨾᩨ ᨻᩭ ᩮᨯᩥ ᪃  ᩱᩉ᩵ ᩉᩬ᩷。