new tai | old tai | 中文

ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩉ᩾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ

作者: 时间:2021-03-19 17:17:43

  ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩉ᩾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ

  ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨣᩨ ᨾᩣ、ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᨾᩣ、ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨾᩣ ᨷᩢ ᨡᩣ

  ᩮᨯᩥ ᪃ ᩰᩃ ᩣ᧗ ᨤ,ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᩋᩢ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨾᩣ ᨩᩦ ᩴ,ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᩮᨪ᩵ ᨪᩬ᩶ᩁ ᨸ᩵ ᨩᩣ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩓ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨴᩢ ᩮᨪᩥ ᨲᩫ ᨴᩦ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨣᩨ ᨾᩣ、ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᨾᩣ、ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨾᩣ ᨷᩢ ᨡᩣ,ᩮᨻᩬᩥ ᨲ᩾ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩕᨷ ᩮᩈᩥ ᩋᩢ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᨩᩫ ᨸᩣ ᨷᩢ ᨯ᩵ ᨶᩢ ᩈ᩶ᨦ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ ᨶ᩾ ᨣ᩵ᨦ ᨤᩣ ᨣᩨ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ、ᨣ ᨧᩫ ᨧᩣ ᨣ᩶ ᩉᩁ、ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨡᨶ ᩓ ᩁᨠ ᨱ ᩰᩅ ᩉᩣ ᩉᩨ ᨯᩦ。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩓ ᨸᩣ ᨣ,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。

ᩃᩥ ᨿᨦ ᩀᩦ、ᩮᨧ᩶ᩣ ᨩ᩵ᩣ ᩈᩥ、ᩮᩮᨿ᩶ ᨪ᩵ᨦ ᨪᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᨾᩣ ᨿᩥ、ᨼ᩶ᨦ ᨶᩥ ᩮᩮᨩ᩵、ᩰᩃ᩶ ᨠ᩵ ᨤ᩶ᩣ)