new tai | old tai | 中文

ᩮᨶᩥ ᨠᩢ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᪂ ᨸᩣ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ

作者: 时间:2021-03-26 17:44:39

0322-01YWB-001-181383-原文件.jpg

ᩉᩣ ᩅᩢ ᨴᩤ ᨠᩢ ᨾᩣ,ᩮᩮᨻ᩵ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨪ᩶ᩣ ᨧ᩵ᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᨩᩬᨾ ᨲᩣ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨿᩥ ᨾᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩓ ᨩᨦ ᨧ᩵ᩣ ᩁᩬ᩶ᨦ ᩮᩃ,ᩮᨸ ᨸ ᩮᨸ ᨼᩬᨦ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᪂ ᨸᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ。(ᩮᩮᨩ ᨩᩥ ᩮᨣᩬᩥ)