new tai | old tai | 中文

ᩮᨿᩥ ᩈ᩵ᨦ ᨵᩤ ᩉᩣ ᩱᩉ᩵

作者: 时间:2021-03-26 17:45:37

0323-01YWB-002-182694-原文件.jpg

ᩮᨯᩥ ᪃ ᩰᩃ ᪂ᩣ ᨤ᩵ ᨠᩣ ᩱᩉ,ᨩᩬᨾ ᨲᩣ ᩈᨦ ᨲ ᩁᩥᩣ ᨶᩫᩕᨶᩦ,ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨩ ᨶᩫ ᨠᩣ ᩈ᩵ᨦ ᨵᩤ ᩉᩣ ᩱᩉ᩵,ᩈ᩵ ᨣᩫ ᩉ᩵ᨾ ᨠ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩱᨸ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨵᩤ ᩉᩣ。(ᩮᨪᩥ ᨩᩥ)