new tai | old tai | 中文

ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨾᩦ 8023 ᨣᩫ ᩃᩬᨦ ᨩᩣ ᩴ ᩁ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨸ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ

作者: 时间:2021-04-01 16:43:18

0331-01YWB-004-185295-原文件.jpg

ᩮᨯᩥ ᪃ ᩰᩃ ᪂᧗ ᨤ᩵,ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ ᨲ᩾ ᩃᩬᨦ ᨩᩣ ᩴ ᩁ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨸ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ   ᪂᪐᪂ᩣ ᨲᩫ。ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨾᩦ 8023 ᨣᩫ ᩀ᩵ ᨡ᩵ᨦ ᩃᩬᨦ ᨩᩣ 270 ᨴᩦ ᩃᩬᨦ ᨩᩣ ᩴ ᩁ᩶。ᨲᩣ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩶, ᪂᪐᪂ᩣᨲᩫ,ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᨩ᩶ᩣ ᩐᩢᩣ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ 195 ᨣᩫ,ᨾᩦ 12944 ᨣᩫ ᨾᩣ ᩃᩬᨦ ᨩᩣ ᩴ ᩁ᩶。(ᩰᩃ᩶ ᨠ᩵ ᨤ᩶ᩣ)