new tai | old tai | 中文

ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩋ᩵ ᩃᩣ ᩉ᩾ᨦ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᩈᩫ ᨽᩣ ᩱᨶ ᩮᨪᩥ

作者: 时间:2021-04-02 17:17:01

  ᩮᨯᩥ ᪃ ᩰᩃ ᪂᧘ ᨤ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩃ,ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᩓ ᩉ᩵ ᩰᨠᩬ ᩮᩮᨸ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᩈᩫ ᨽᩣ ᩱᨶ ᩮᨪᩥ ᨽ᩵ ᩋ᩵ ᩃᩣ ᩈ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩉᩢ ᨲᩣ ᨠᩢ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩓ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨿᩫ ᩈᨦ  ᩅᩥᩱᨶ、ᩈᩬ᩷ ᩮ ᩱᨽ᩵ ᨴᩢ ᨠᩫ,ᩅᩥᨪᩣ ᨤ ᨴᩬᨦ、ᨸᩦ ᩀᩣ ᨲᩣ ᨩᩬᨷ,ᩐᩢᩣ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨾ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩱᨣ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᩴ ᨯᩦ ᩋᩣ ᩃᩫ ᩱᨸ。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩵ᨾ。

  ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨿᩥ ᩮᩮᨪ ᨤ᩶ᨦ、ᨼ᩶ ᨪᩦ、ᩀᩦ ᨡ᩵ᩣ ᨩ᩵ᨦ,ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ,ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩈᩨ ᨺᨦ ᨶᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᨾᩣ ᨿᩥ、ᨼ᩶ᨦ ᨶᩥ ᩮᩮᨩ᩵)