new tai | old tai | 中文

ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ

作者: 时间:2021-04-09 11:28:32

0406-03JJZK-009-186424-原文件.jpg

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩮᨾᩥ ᨽᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᧗ ᩮᨼᩥ ᨪᩣ ᩣ᪂ ᨲ᩵ ᨣᩫ ᩅᨠ ᨹ᩶ ᨿᩥ ᨩ ᨶᩫ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ。ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᪂ ᨲᩣ ᩉ᩶ᩣ ᩉᩦ,ᨡ᩵ᨦ ᩉᩣ ᩃᩫ ᩓ ᨲᩬ᩷ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᨣᩢ ᨸᩢ ᨠᩣ ᨹ᩶ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ。ᨴᩗᩢᩣ ᩮᨶᩥ ᨠᩢ ᨸᩣ ᩅᩤ᩵,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᩁᩢ ᩉᨾ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ“ᨩᩬ᩵ᨦ ᩮᨿᩬ ᨴᩤ ᩮᩮᨸ 7+2” ᩮᨸ ᩮᩅᩣ ᨿᩣ ᨯᩦ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᨾᩣ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ。(ᩮᩈ᩵ ᨾᩥ ᨤ᩵ᩣ)