new tai | old tai | 中文

ᨺ᩵ᩣ ᨻᩣ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨶᩦ ᨴᩤ ᨴᩤ

作者: 时间:2021-04-09 16:37:14

0409-01YWB-009-188305-原文件.jpg

ᩮᨯᩥ ᪄ ᩰᩃ ᧘ ᨤ᩵,ᨺ᩵ᩣ ᨻᩣ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᨧᩨ ᨧ ᩮᨩᩥ ᩮᩋᩥ ᩃ᩶ᩣ ᨩᨦ ᩃᩥ ᨾᩣ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩱᨯ᩶ ᪆᪐  ᨡ᩵ᩫ ᩱᨤ᩵ ᨣᩨ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨶᩦ ᨴᩤ ᨴᩤ。(ᨼ᩶ᨦ ᨶᩥ ᩮᩮᨩ᩵)