new tai | old tai | 中文

ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩴ ᩁ᩶  ᨩ᩵ᩣ

作者: 时间:2021-04-23 16:21:03

2b-5.jpg

ᩮᨯᩥ ᪄ ᩰᩃ ᩣ᪉ ᨤ᩵ ᨠᩣ ᩱᩉ,ᩰᩁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩥ  ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ,ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩅᩢ ᨻᩣ ᩉ᩶ᩣ。

ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ,ᨿᩫ ᩈᨦ ᨤᩣ ᨴᩬᨦ ᩁᩣ ᨩ ᨠᩣ,ᩁ᩶ ᩮᩮᨧ᩶ᩉ᩵ᩁ ᩮᩁᩥ , ᨴ᩶ᩁᨿ᩶  ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᩁ᩵ ᩁᩁ,ᨿᩫ ᩈᨦ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨶᩢ ᨡ᩵ᩣ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᩱᩉ᩵ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ。(ᨡᩣ ᩮᩮᩈ ᨿᩬᨯ)