new tai | old tai | 中文

ᩃᩣ ᩈᩥ ᩴ ᩈᩣ ᩮᩉᩥᨦ ᩉᩨ ᩴ ᩱᩉ ᩈᩣ ᩈ᩵ᩣ

作者: 时间:2021-04-29 15:57:12

0422-01YWB-006-191731-原文件.jpg

ᩮᨻᩬᩥ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ ᩁᩢ ᩉᨾ ᩕᨷ ᩮᨴ“ᨩᩬ᩵ᨦ ᩮᨿᩬ ᨴᩤ ᩮᩮᨸ 7+2”,ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨧ᩵ᩣ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨠᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᩮᩮᩉ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨴ᩵ᨦ ᨼ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᧗ ᩮᨼᩥ ᨪᩣ,ᨩ ᨶᩫ ᨣᩫ ᩉ᩵ᨾ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᩮᨾᩥ ᨹ᩶ ᩀᩣ ᩮᩀᩬᩥ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ,ᨸᩢ ᨠᩣ ᨹ᩶ ᩉᩫ ᨴᩤ、ᩃᩣ ᩁᩬ᩵ᨦ ᩴ ᩁᩬᨦ ᩮᩉᩥᨦ ᨺᨦ ᨶᩥ。(ᨿᩥ ᨻᩥ)