new tai | old tai | 中文

ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᩮᨪᩢᩣ ᨠᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩋ᩵ ᩃᩣ“ᨲᩫ ᨡ᩶ᩣ ᨴᩬᨦ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩱᩉ᩵ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩤ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩶ᩭ  ᨡᩫ ᩱᨤ᩵”

作者: 时间:2021-05-13 16:25:37

0506-01YWB-008-196279-原文件.jpg

  ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨩ ᨶᩫ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᩮᨪᩢᩣ ᩅᨠ ᨠᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩋ᩵ ᩃᩣ “ᨲᩫ ᨡ᩶ᩣ ᨴᩬᨦ ᨲᩣ ᨯᩦ  ᩱᩉ᩵ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩤ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩶ᩭ  ᨡᩫ ᩱᨤ᩵”,ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᩮᨪᩢᩣ ᩅᨠ ᩱᨶ ᩮᩮᩈ᩵、ᩉ᩵ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨣ ᨽᩬᨦ ᩓ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᨿ᩶ ᩉ᩵ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ“᧕ ᩮᨳ᩾ᩣ” ᨻᩬᨦ ᪃᪐ ᨣᩫ ᨸᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᩮᨻᩬᩥ ᨤ᩵ᩣ ᨿᩥ)