new tai | old tai | 中文

ᩰᩁ ᨠᩣ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵ᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ“ᨠᩢ ᨴᩡ ᨡ᩶ᩣ ᩮᩮᨯ ᨯᩥ ᩮᩉ᩶ᩁ ᩮᩮᨪ᩶ ᨴ ᨽ᩶ᩣ”

作者: 时间:2021-05-13 16:51:56

0510-01YWB-008-197464-原文件.jpg

  ᩮᨯᩥ ᧕ ᩰᩃ ᧗ ᨤ᩵,ᨶᩢ ᨲᩣ ᩮᨸ ᩈᩢ ᨯ ᨠᩢ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ,ᩰᩁ ᨠᩣ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵ᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨲ᩾ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ“ᨠᩢ ᨴᩡ ᨡ᩶ᩣ ᩮᩮᨯ ᨯᩥ ᩮᩉ᩶ᩁ ᩮᩮᨪ᩶ ᨴ ᨽ᩶ᩣ” ᩮᨾᩬᩥ ᨯ ᨠᩢ。(ᩃᩥ ᩀᩥ ᨩᩥ)