new tai | old tai | 中文

ᨵᩦ ᨯᨦ ᨴᩤ ᨩᩫ ᨻᩣ ᨡᩨ ᩱᩉ᩵

作者: 时间:2021-05-13 17:46:43

0510-02SZZH-003-196147-原文件.jpg

  ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩮᨾᩥ ᨽᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᧘ ᩮᨼᩥ ᨪᩣ ᧗ ᨲ᩵ ᨴᩤ ᨩ᩵ ᨸ᩵ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᩅᩢ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᨴᩤ ᩋᩢ“ᨵᩦ ᨯᨦ ᨴᩤ ᨩᩫ ᨻᩣ ᨡᩨ ᩱᩉ᩵” ᨶ᩾,ᨩ ᨶᩫ ᩃᨠ ᩋᩬ᩵ᩁ ᨶᩭ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ。ᩀ᩵ ᩱᨲ᩵ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᩋᩬᩁ ᩉᩫ ᨩᩫ ᨻᩣ ᩉ᩾,ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᨴᩗᩢᩣ ᨡ ᩱᨧ ᨸᩢ ᨠᩣ ᨹ᩶ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ。(ᩰᩃ᩶ ᩉᩦ ᨤ᩶ᨦ、ᩃᩥ᩵ ᨺ᩵ ᨻᩥ)