new tai | old tai | 中文

ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩅᩢ ᨼ᩶ᩣ ᩮᨽ ᩱᨽ ᨹᩬ᩵ᩁ ᨶᩭ᩶ ᩮᨽ ᩱᨽ ᨡ᩵ ᩃᩣ

作者: 时间:2021-05-20 15:37:00

0513-01YWB-005-198984-原文件.jpg

ᩀ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᩅᩢ ᨼ᩶ᩣ ᩮᨽ ᩱᨽ ᨹᩬ᩵ᩁ ᨶᩭ᩶ ᩮᨽ ᩱᨽ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪃ ᨾᩣ ᩁᩬᨯ ᨳᩨ,ᩮᨯᩥ ᧕ ᩰᩃ ᩣ᪂ ᨤ᩵,ᩰᩁ ᨠᩣ ᨲᩢ ᩮᩮᨲ᩵ ᨠᩣ ᨠᩥ ᨣᩥ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ、ᩰᩁ ᨠᩣ ᩈᩥ ᩴ ᩈᩣ ᩮᩉᩥᨦ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ、ᩰᩁ ᨠᩣ ᨴᩬ᩷ ᩃᩣ ᨴᩤ ᩃ ᩱᩅ ᩱᨸ ᨾᩣ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ、ᩰᩁ ᨠᩣ ᨸ᩵ᩣ ᩱᨾ᩶ ᨸ᩵ᩣ ᩀ᩶ᩣ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ、ᨩᩨ ᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᩱᨼ ᨹᩬ᩵ᨯ ᨹᩣ、ᩮᨩᩥ ᨤ᩶ᨦ ᨪᩨ ᨩᩨ ᨡ᩵ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᩀ᩵ ᩉᨦ ᩕᩈ ᨿᨦ ᨤ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᩮᨽ ᩱᨽ ᨹᩬ᩵ᩁ ᨶᩭ᩶ ᩮᨽ ᩱᨽ ᩉᩨ ᨩᩫ ᩉᩣ。(ᨻ ᩮᩮᨧ ᨤ)