new tai | old tai | 中文

ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ

作者: 时间:2021-05-27 18:18:14

2b-6.jpg

 ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨧ᩵ᩣ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨠᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨴᩦᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᨧᩥ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩁᩬ᩶ᨦ ᩮᩁ ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᨵᩤ ᩮᨸ ᨹ᩶ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ,ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉᩫ ᨠᩣ ᩉᩣ ᩃᩥ、ᩮᨡ᩾ᩣ ᨳᩨ ᩀ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᩱᨽ᩵、ᩃᩫ ᨳᩨ ᨷᩤ᩶ ᨡ᩵ᨦ (ᩮᩈᩬᩥ ᨪᩦ),ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨶᩥ ᨴᩤ ᨴᩤ ᩓ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨠᩣ ᩮᩮᨴ ᨡᩥ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᩉ᩵ᩁ ᩉᩬᩁ,ᨧᩨ ᩱᨩ᩶ ᩮᩅᩥ ᩈᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ,ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠ᩶ᩣ ᨣᩫ ᨧᩢ ᩋᩣ ᨿ ᩮᩮᨴ ᨡᩥ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ。ᨲᩬ᩷ ᩮᨴᩤ᩾ ᨳᩨ ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨻᩬᨦ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ 1.45 ᩉᩨᩁ᩵ ᨣᩫ ᨻᩬᨠ。

(ᩮᨻ᩶ᩣ ᨤᩣ ᩮᩮᩀ᩵)