new tai | old tai | 中文

ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᩰᩀ ᩀᩣ ᩮᨶᩬᩥ ᨲᩫ ᨠᩣ ᨿᩣ

作者: 时间:2021-05-27 18:19:20

2b-5.jpg

 ᦵᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩰᩁ ᩰᩀ ᩀᩣ ᩁᩢᨠᩣ ᩮᨶᩬᩥ ᨲᩫ ᨠᩣ ᨿᩣ ᨹ᩶ ᨿᩥ ᩓ ᩃᨠ ᩋᩬ᩵ᩁ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨤ᩵ᨾ ᩃ ᩮᩮᨤ᩶ᩁ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨩᩬ᩵ᨦ  ᨠᩣ ᩰᩀ ᩀᩣ ᩮᨶᩬᩥ ᨲᩫ ᨠᩣ ᨿᩣ ᩉᩨ ᨩᩫ ᩉᩣ 。ᩅᩢ ᨶ᩾,ᨻᩬᨠ ᩮᩮᨹ᩵ ᨺ᩶ᩣ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᪃ ᨻᩢ ᨷᩥ ᨸᩣ,ᨩᩫ ᩉᩣ ᩁᩢ ᩁᩬᨦ ᨧᩬ᩷ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᪃ ᩁᩭ᩶ ᨣᩫ ᨸᩣ。 (ᩮᨪᩥ ᨠ᩵ ᩮᩮᩃ᩶)