new tai | old tai | 中文

ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᩰᩀ ᩀᩣ ᨽᩣ ᨡᩦ ᨤᩬ᩷

作者: 时间:2021-05-27 18:20:03

2b-3.jpg

 ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩮᨾᩥ ᩁᨾ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᩓ ᩰᩀ ᩀᩣ ᨽᩣ ᨡᩦ ᨤᩬ᩷,ᩋ ᩮᨩᩥ ᨹ᩶ ᩈ᩵ᩣ ᨠᩫ ᨴᩬᨦ ᩮᨶᩬᩥ ᨲᩫ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩁᩣ ᨩ ᨣᩬᨦ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᩰᩀ ᩀᩣ ᨽᩣ ᨡᩦ ᨤᩬ᩷ ᩓ ᩅᩥᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᩰᩀ ᩀᩣ,ᨿᩫ ᩈᨦ ᨣᩫ ᩅᨠ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩁ᩶ ᩮᩮᨧ᩶ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᩰᩀ ᩀᩣ。(ᨩᩥ ᩀᩦ、ᩮᨲᩥ ᨪ᩶ᨦ)