new tai | old tai | 中文

ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ ᩃᩫ ᩱᨸ ᨠᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨶᩥ ᨴᩤ ᨴᩤ ᩮᨸ ᩮᩮᨴ᩶ ᨾᩣ

作者: 时间:2021-05-28 15:43:50

0524-01YWB-007-202361-原文件.jpg

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨲ᩵ᩣ ᨲ᩵ ᨣᩤ᩵ ᩮᩮᨪ᩵ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᩓ ᨠᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨶᩥ ᨴᩤ ᨴᩤ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨠᩢ,ᩉᩨ ᨠᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ ᩃᩫ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨶᩥ ᨴᩤ ᩮᨸ ᩮᩮᨴ᩶ ᨾᩣ,ᩉᩨ ᨠᩣ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨶᩥ ᨴᩤ ᨴᩤ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨳᩨ ᨩᩫ ᩉᩣ。(ᩮᨪᩥ ᨧᩨ ᩮᩅᩥ)