new tai | old tai | 中文

ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩁᩣ ᨩ ᨠᩣ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨲ᩾ ᨴᩦ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ“ᨠᩣ ᨸ᩵ᩣ ᨷᩢ ᩱᨯ᩶ ”ᨶ᩾

作者: 时间:2021-06-25 09:04:18

0622-01YWB-008-214163-原文件.jpg

  ᩮᨯᩥ ᪆ ᩰᩃ ᪂ᩣ ᨤ᩵,ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩁᩣ ᨩ ᨠᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᨲ᩾ ᩮᩮᨸ ᨴᩦ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ“ᨠᩣ ᨸ᩵ᩣ ᨷᩢ ᩱᨯ᩶”ᨶ᩾,ᩁᩢ ᩁᩬᨦ ᩓ ᩱᨣ ᨯᩦ ᨠᩣ ᩰᩁ ᨪᩦ ᩮᩮᨶ᩶ ᨠᩢ ᨴᩢ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨴᩢ ᩉᩣ“ᩱᨤ᩵ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩓ ᨸ᩵ᩣ ᨷᩢ ᩱᨯ᩶” ᨶ᩾,ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶“ᨲᩫ ᨡ᩶ᩣ ᨸ᩵ᩣ ᨸᩬᨦ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᩉᩨ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩᩫ ᩉᩣ” ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ。

  ᨴᩦ ᨸ᩵ᩣ ᨸᩬᨦ ᨠᩣ“ᨠᩣ ᨸ᩵ᩣ ᨷᩢ ᩱᨯ᩶” ᨶᩥ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨽ ᨴᩥ ᩁᩥ ᩮᨸᩥ“ᨾᩦ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩁᩢ ᩁᩬᨦ- ᩮᩮᨠ᩶ ᩱᨡ ᩮᩮᨧ᩶ ᨳᩦ- ᩮᩮᨣ᩵ ᨸ᩵ᩣ ᨯ᩶ ᩁᩥ- ᨹᩢ ᩮᩅᩣ ᨸ᩵ᩣ ᩮᨳᩥ - ᨴ ᨩᩬᨾ ᨠᩣ ᨸ᩵ᩣ ᨸᩬᨦ ᩮᨸ ᨯ᩶ ᩁᩨ ᩱᩅ᩶- ᩮᩮᨲ᩵ ᨡ᩵ᩣ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ”,ᨶᩬᨠ ᩮᩈ ᨶᩥ ᨿᩢ ᨸᨦ ᩮᩮᨹ᩵ ᩴ ᨻᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨡ᩵ᩣ“ᨠᩣ ᨸ᩵ᩣ ᨷᩢ ᩱᨯ᩶” 0691-2138572  ᨴᩢ ᩉᩣ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨴᩢ ᩉᩣ ᨸ᩵ᩣ ᨸᩬᨦ ᨠᩣ ᨲᩣ ᨾᩬ᩵ᨦ ᩱᩅ。(ᨼ᩶ᨦ ᨶᩥ ᩮᩮᨩ᩵)