new tai | old tai | 中文

ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᨿ᩵ᩭ

作者: 时间:2021-06-25 17:30:53

★ ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ,ᩰᨩ᩵ ᨠ᩵ᨦ ᩰᨩ᩵ ᨿ᩵ᩣ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩦ、ᩰᨣ᩶ ᨩ᩵ᩣ ᨩ ᨪᩦ、ᩰᨩ᩵ ᨿ᩵ᩣ ᨩᩥ ᩅ ᨩ ᨪᩦ  ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨲᩦ ᩈᩣ ᨸᩣ ᨣ ᨲ᩷ ᨤ᩶ ᩮᩮᨵ᩵ ᩮᩮᨿ᩶  ᩮᩁᩥᩬ  ᨷᩥ  ᩮᨪᩥ ᩮᨩᩥ ᩣ᪂ ᩮᨡ᩶ᩣ。ᨲᩣ ᨲᩣ ᨴᩤ ᩰᨩ᩵ ᨿ᩵ᩣ、ᩰᨣ᩶ ᩉ᩵ ᩮᩮᩀ᩵ ᩓ ᩰᨩ᩵ ᨿ᩵ᩣ ᨩᩥ ᩅ,ᨲᩣ ᨲᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩ᩵ ᨽᩣ ᩈᩣ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ,ᨸ᩶ᩣ ᩋ᩵ᩁ ᨴ᩵ᩁ ᩱᨧ  ᨤ᩶ ᩮᩮᨵ᩵ ᩮᩮᨿ᩶ ᩮᩮᨶ᩶ ᨤᩣ ᩮᩈᩥ、ᩃᩥ ᩰᨻ᩶ ᨾᩥ、ᨵᩤ᩵ ᨤ᩶ᨦ ᩰᨻ᩵ 。

★ ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ,ᩰᨩ᩵ ᨠ᩵ᨦ ᩰᨩ᩵ ᨿ᩵ᩣ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩦ、ᩰᨣ᩶ ᨩ᩵ᩣ ᨩ ᨪᩦ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩮᩮᨲ᩶ ᩃᩣ ᩉᩨ ᩃᨠ ᩁᩁ ᩉᩅ ᨲ᩵ᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩱᨶ ᩮᨻᩥᩬ ᨩᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩷,ᨸ᩶ᩣ ᩋ᩵ᩁ ᨴᩁ ᩱᨧ ᩮᨡᩢᩣ ᨴᩤ᩵ ᨴᩢᩗᩣ ᩮᩮᨤ᩶ᩁ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉᩣ ᩁ᩶ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᩰᨩ᩵ ᩰᨣ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩥ ᩮᩮᩃ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨣᩨ ᩓ ᨠᩣ ᩁ᩵ ᨻᩨ ᨳᩨ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸᩢ ᩉᩨ ᨹ᩶ ᩋᩨ ᩉᩅ ᩉᩣ,ᩮᨻᩥᩬ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩉᩫ ᩱᨧ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩ᩵ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨸᩬ᩵ᨦ ᨵ᩵ᨦ ᩃ᩵ᨦ ᨠᩢ ᩮᩮᨹ᩵ ᩱᨡ ᨩᩬ᩵ᨦ ᩱᨩ᩶ ᨲᩥ ᨵᩦ。

★ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ,ᩉ᩵ ᨹᩢ ᩱᨽ᩵᩵ ᩱᩃ᩵ ᨤᩬᨷ ᩮᨸᩥ ᩈᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ ᨹ᩶ ᨯᩦ ᨣᩫ ᩉ᩵ᩣ ᨩ᩵ᩣ ᨪ᩶ᨦ ᩈ᩵ᩁ、ᨩ᩵ᩣ ᨩᩨ ᩮᩮᨪ᩶ ᨵ᩶ᨦ ᨧᩨ ᨾᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨸᩥ ᩈᩣ ᨳᩨ ᩣ᪂ ᨻᩢ 。ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩦ、ᨩ ᨩᩣ ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨠᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨾ ᩮᨧᩥ ᨼ᩶ᩣ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨸᩥ ᩈᩣ ᨠᩣ。

★ ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨲ᩾ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᨩᩦ ᩴ ᨹᩢ ᩱᨽ᩵ ᩱᩃ᩵ ᨤᩬᨷ ᨠᩣ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨶᩥ ᨴᩤ ᨴᩤ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪑。ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩦ ᩅᩤ᩶ ᨩ᩵ᩣ ᩃᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨧᩨ ᨸᩣ ᨣ。