new tai | old tai | 中文

ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩬ᩷ ᩮ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨤ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᨸᩥ ᩮᩮᨿ ᨽᩣ ᨻᨶ ᨠᩢ ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ

作者: 时间:2021-07-02 09:49:05

ᩮᨯᩥ ᪆ ᩰᩃ ᪂᧘ ᨤ᩵ ᨠᩣ ᩱᩉ,ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩬ᩷ ᩮ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᨸᩥ ᩮᩮᨿ ᨽᩣ ᨻᨶ ᨶᩴ ᨠᩢ ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃ᩵ ᨵᩦ ᩱᩉ᩵ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨣ ᨧᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨩᩦ ᩮᩮᩉ ᨠᩣ ᨽᩣ ᩓ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨾᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨿᩥ ᩶ ᨸᩣ ᩅᩤ᩵ ᨶ᩾,ᨡᩢ ᩅᨠ ᨠ ᨠᩣ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᨸᩥ ᩮᩮᨿ ᨽᩣ ᨻᨶ ᨶᩴ ᨠᩢ ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃ᩵ ᨵᩦ ᩱᩉ᩵ ᨶᩥ ᩮᨩᨿ ᨩ ᩮᨳᩥ ᨳᩬᨦ,ᩮᨻᩬᩥ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩱᩉ᩵ ᩋᩢ“ᩅᨦ ᪑ ᩈᩬᨦ ᨤ᩵ᨾ” ᨶ᩾ ᩮᩈᩬᩥ ᩁᩬᨦ ᩉᨦᩬ ᨻᩨ ᨯᩦ ᩱᩅ᩶,ᨠᩫ ᩮᩮᨲ᩶ ᨤ᩵ᩣ ᨴᩤ ᩱᩉ᩵ ᨠᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨽᩣ ᨻᨶ ᨶᩴ ᨠᩢ ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ。