new tai | old tai | 中文

ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈ᩵ᨯ ᨪᩣ ᩕᨲᩣ ᨧᩨ ᨧ“ᩮᩁᩬᩥ ᩮᩁᩥ ᩮᨸ ᨴᩤ ᧕᪐ ”

作者: 时间:2021-07-02 09:51:37

0630-02SZZH-009-216752-原文件.jpg

ᩮᨯᩥ ᪆ ᩰᩃ ᪂᪆ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᨩᩨ ᨩᩦ ᨣᩤ ᨣ᩵ᨦ ᩅ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈ᩵ᨯ ᨪᩣ ᩕᨲᩣ ᨧᩨ ᨧ”ᩮᩁᩬᩥ ᩮᩁᩥ ᩮᨸ ᨴᩤ ᧕᪐ ”,ᩈ᩵ᨯ ᨪᩣ ᩕᨲᩣ ᨧᩨ ᨧ ᩉᩨ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨹ᩶ ᩮᨳ᩾ᩣ ᧕᪂ ᨣᩫ ᩋᩢ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨸ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᩱᨯ᩶ ᧕᪐  ᨸᩣ ᨶ᩾ 。(ᩃᩥ ᨪᩦ ᨤ᩶ᨦ)