new tai | old tai | 中文

ᨡᩢ ᩋ᩵ᨦ ᨠᩢ ᨿᩫ ᨿᩬ᩷ ᨴᩤ

作者: 时间:2021-07-09 17:13:41

ᩮᨯᩥ ᪆ ᩰᩃ ᪂᪉ ᨤ᩵ ᨳᩨ ᪃᪐ ᨤ᩵,ᩰᩁ ᨠᩣ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨡᩢ ᩋ᩵ᨦ ᨠᩢ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᨲ᩾ ᩮᨸ ᩱᨯ᩶ 100  ᨡᩫ ᩱᨤ᩵ ᩀ᩵ ᩰᩁ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ ᩮᨾᩥ ᨻᩣ ᩃᩣ ᨶ ᩈᩥ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩉ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᩋ᩵ᨦ ᨠᩢ ᩐᩢᩣ ᨣ ᨡᩢ ᨪᩬ᩶ᩁ ᩈᩨ ᨤᩣ ᩁᩢ、ᩐᩢᩣ ᨣ ᨡᩢ ᨪᩬ᩶ᩁ ᩈᩨ ᨤᩣ ᩱᨶ ᩱᨧ,ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᩁᩢ ᩋᩢ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ ᨶ᩾ ᨾᩣ ᩈ᩵ᩣ ᩮᩈᩥ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᨲ᩾ ᩮᨸ ᩱᨯ᩶ 100  ᨡᩫ ᩱᨤ᩵。(ᨾᩣ ᩮᩮᨪ᩵、ᨩ᩶ ᨪᩦ)