new tai | old tai | 中文

ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᩈᩥ ᨤ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩮᨣᩬᩥ ᩉᩥᩁ᩵ ᨲᩬ᩷ ᨠᩢ

作者: 时间:2021-07-09 17:27:44

0708-01YWB-006-220723-原文件.jpg

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩰᩁ ᨠᩣ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨡᩬᨦ ᨾᩦ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨣᩫ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᩈᩥ ᨠᩣ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩀ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᨴᩤ ᨲ᩾ ᩮᨸ ᩱᨯ᩶ 100  ᨡᩫ ᩱᨤ᩵ ᨸᩣ ᩅᩤ᩵ ᨶ᩾ ᩉᩨ ᨴᩗᩢᩣ。ᩈ᩵ ᩮᩮᨯ ᨧᩥ ᩱᨧ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨣᩫ ᩅᨠ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨴᩢ ᨩᩫ“ᨲᩬᨷ ᨷᨬ ᨴᩤ、ᨼᩢ ᨣ ᨴᩤ、ᨩᩬᨾ ᨴᩤ ᩱᨸ” ᨶ᩾。(ᩃᩥ ᩉᩦ)