new tai | old tai | 中文

ᩁᩫ ᨠᩢ ᩱᩈ᩵ CT ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨲ᩾ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ

作者: 时间:2021-08-06 09:43:27

0802-01YWB-005-228123-原文件.jpg

  ᩮᨯᩥ ᧗ ᩰᩃ ᪂᪉ ᨤ᩵,ᩀ᩵ ᨴᩦ ᩉ᩶ᩣ ᨸ ᩉᩅ ᩰᩁ ᩀᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᩉ᩾,ᨾᩦ ᩁᩫ ᨡᩣ ᩉᩅ ᨣᩢ ᪑ ᨣ᩵ᩭ ᨣ᩵ᩭ ᨸᩨ ᩱᨡ ᨸ ᩁᩫ,ᩁᩢ ᩁᩬᨦ ᨣᩫ ᩱᨡ᩶ ᩱᨩ᩶ ᨧᩢ CT ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩃ᩵ ᩉᩫ ᨵᩦ。

  ᩁᩫ ᨠᩢ ᩱᩈ᩵ ᨧᩢ CT ᨣᩢ ᨶᩥ ᩮᨸ ᩈ᩵ᩣ ᨤᩣ ᩮᩮᩃ᩶ ᨿᩥ ᨿᩥ ᩮᩮᩃ᩶ ᩰᨤ᩵ ᨧᩥ ᨿᩥ ᩮᩮᩈ᩵ ᨣ᩵ᨦ ᨪᩨ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨸ,ᩮᨸ ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ ᩅ ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩮᨻᩬᩥ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᩁ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨹ᩾ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᩉ᩵ᩁ ᩉᩬᩁ ᩓ ᨠᩣ ᩰᩀ ᩃᩣ、ᨾᩦ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨲᩨ ᨲᩬ᩷ ᨠᩣ ᩮᨡᨩᩣ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᩉ᩵ᩁ ᩉᩬᩁ ᩮᩮᩉ᩵ ᩃᩣ ᩓ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᨶ᩾。(ᩰᩃ᩶ ᨤ᩵ᩣ ᩮᩮᨩ᩵)