new tai | old tai | 中文

ᨩ᩵ᨦ ᨠ᩵ᨦ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪂ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ

作者: 时间:2021-08-06 10:09:42

0803-01YWB-011-228580-原文件.jpg

 ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡ᩵ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪂, ᪂᪐᪂᪐ ᨲᩫ ᩮᨯᩥ ᧘ ᩰᩃ ᪂ ᨤ᩵ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᨾᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ ᨾᩦ,ᩮᨩᩥ ᩅ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᪃᧗ ᨣᩫ,ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᩉᩫᨷ ᨻ ᪆ ᨣᩫ。ᩮᨩᩥ ᨩᩦ ᩅ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶、ᩮᨩᩥ ᩮᩮᨩ᩵ ᩅ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶、ᨵ᩶ᨦ ᨧᩨ ᨹ᩶ ᨧᩥ ᩱᩈ᩵ ᩱᨧ ᩮᩈ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩓ ᨹ᩶ ᨲ᩵ᩣ ᨲᩣ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᧘ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩃᩣ ᨽᩬ᩵ᨦ。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᩋᩢ ᨾᩦ ᩉ᩵ᩁ ᩮᩁᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨾᩣ ᨩᩦ ᩴ,ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨴᩤ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪉ ᩓ ᨴᩤ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪉ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪂、ᨵᩦ ᪃、ᨵᩦ ᪄、ᨵᩦ ᧕ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨧᩥ ᩮᨾᩬᩥ“ᩮᨯᩥ ᧗ ᩰᩃ ᨤ᩵ ᪑” ᩓ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨿᩥ ᩶ ᨸᩣ ᩅᩤ᩵ ᨶ᩾,ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩮᨪᩥ ᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪐ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪂ ᩓ ᩮᨪᩥ ᩅ ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩀ᩵ ᩣ᪂ ᨻᩢ ,ᩁ᩵ ᨻᩬᨦ ᩴ ᨩ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨤᩨ  ᨻᩣ ᩋᩬ᩵ᩁ,ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨵᩤ ᨤᩨ  ᨻᩣ ᩃᩁ。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩁᩢ ᨼᩢ ᩓ ᩈᩥ ᩰᨧ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨠᩣ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᩋᩢ ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᩋᩢ ᩮᩮᨣ᩵ ᩉᩨ ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᨶ᩾,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩅᨲ。ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩅᩤ᩶ ᨩ᩵ᩣ ᩃᩥ ᩅᩤ᩵ ᩮᩮᨧ᩶《ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩈᩥ ᩰᨧ ᩈᨯ ᨡᩣ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨠ᩵ᨦ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡ᩷ᩬ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ“ᩮᨯᩥ ᧗ ᩰᩃ ᨤ᩵ ᪑” ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵“ᩅᨦ ᨶᩨ ᩈᩬᨦ ᨤ᩵ᨾ”(ᨠᩣ ᩈᩥ ᩰᨧ) ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ》。ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᩓ ᨧᩬ᩵ᨯ ᨩ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ《ᩈᨯ ᨡᩣ》。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩁᩬ᩶ᨦ ᩮᩃ,ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨻᨶ ᨶᩴ ᩋᩥ ᩮᩮᩁ ᨴᩤ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᩋᩢ ᩐᩢᩣ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨵ᩶ᨦ ᨧᩨ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᩱᨧ ᨶ᩾,ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡ᩷ᩬ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ”ᩮᨯᩥ ᧗ ᩰᩃ ᨤ᩵ ᪑” ᨸᩣ ᩅᩤ᩵ ᨶ᩾ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ,ᨿᩢ ᨠᩣ ᨵᩤ ᨲᩣ ᩉᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵”ᩅᨦ ᨶᩨ ᩈᩬᨦ ᨤ᩵ᨾ”,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨤᩨ ᨷᩢ,ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᩓ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩅᨲ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨣᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᨩ ᨿ ᨩ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨠᩫ ᩮᩮᨲ᩶ ᨤ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᨩᩫ ᨸᩣ ᨷᩢ ᨯ᩵ ᨶᩢ ᩈ᩶ᨦ。