new tai | old tai | 中文

ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᨵᩤ ᩉᩣ ᨸ᩵ᩭ ᩱᨡ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨲ᩾ ᩮᨸ ᩱᨯ᩶ ᪉᪄  ᨡᩫ ᩱᨤ᩵

作者: 时间:2021-08-06 10:11:06

0803-01YWB-012-228582-原文件.jpg

  ᩮᨯᩥ ᧘ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨤ᩵ ᪑,ᩮᨸ ᩅᩢ ᨵᩤ ᩉᩣ ᨲ᩾ ᩮᨸ“᧘. ᩣ”,ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᨩ ᨶᩫ ᨠᩣ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᨵᩤ ᩉᩣ ᨸ᩵ᩭ ᩱᨡ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨲ᩾ ᩮᨸ ᩱᨯ᩶ 94  ᨡᩫ ᩱᨤ᩵ ᨣᩨ ᩅᩢ ᩉᩢ ᩮᩮᩉ᩵ᩁ ᨠᩣ ᨵᩤ ᩉᩣ。ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨩᩥ ᩮᨼᩥ ᨪᩦ ᨴᩤ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨹ᩶ ᨵᩦ ᪑ ᨲᩣ ᨲᩣ ᩮᨩᩥ ᩅ、ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵、ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ、ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᩓ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨩ᩵ ᨽᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ,ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᨵᩤ ᩉᩣ、ᩅ ᨩᩥ、ᨾᩥ ᨻᩥ、ᨣᩫ ᩮᩁᩥ ᨵᩤ ᩉᩣ ᨴᩗᩢᩣ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨾᩨ ᩅᩢ ᨲ᩾ ᨵᩤ ᩉᩣ ᩈᨡ ᩮᩈᩥ ᩓ ᩀ᩵ᨾ ᩀ ᨿᩫ ᨿᩬ᩷ ᩱᩅ᩶ ᨴᩦ ᩈᨦ。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ,ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨩ ᨪᩦ ᨩ᩵ᩣ ᩈᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᩰᨤ᩶ ᨪᩦ ᨪᩦ、ᨩ᩵ᩣ ᨪᩥ)