new tai | old tai | 中文

ᩮᨾᩥ ᩃᨦ ᩮᨧᩥ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ

作者: 时间:2021-08-27 15:49:08

3b-1 (2).jpg

  ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᩮᨾᩥ ᩃᨦ ᩮᨧᩥ ᨩ ᨶᩫ ᨴᩤ ᨩᨦ ᨩᩨ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᪂᪂ ᨪ᩵ᩁ ᩅ ᨡ᩵、ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩰᩁ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨧ᩵ᩣ ᨪᩬ᩷ ᨩ᩵ ᨴᩦ、ᩰᩁ ᨠᩣ ᩉ᩵ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ,ᨾᩣ ᨷᩤ᩶ ᨡᩣ ᩉᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᨳᩨ ᨴᩦ ᨷᩤ᩶ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪑。ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩱᨶ ᩮᨧᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。

 ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉ᩾,ᩉ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᩉ᩶ᩣ ᨷᩤ᩶ ᨲᩣ ᨡ᩵ᨦ,ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᨽ ᩮᩮᨴ ᨾᩣ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ,ᩰᨪᩬ ᩉᩣ ᨴᩦ ᨩᨯ ᨿᩬᨾ,ᨤ ᨴᩬᨦ ᨸᩦ ᩀ᩵ᩣ ᨣᩣ ᩮᨩ᩶。ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᩮᨩ ᨽᩥ ᩮᩈ ᩓ,ᩉ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩋ᩵ ᩃᩣ ᨠᩢ,ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨴᩤ ᩅ ᩮᨾᩥ ᩃᨦ ᩮᨧᩥ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨳ᩶ᩣ ᨵᩦ ᩮᨾᩥ ᩃᨦ ᩮᨧᩥ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᩱᨶ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ,ᩉᩢᨦ ᩉᩨ ᨴᩢ ᩮᨧᩥ ᩉᩣ ᨵᩤ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ,ᨧ ᨹ᩶ᩁ ᨽ ᨴᩥ ᩁᩥ ᩮᨸᩥ,ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ ᩁᩢ ᩉᨾ ᩕᨷ ᩮᨴ“7+2” ᩉᩨ ᨯᩦ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ,ᩱᨣ ᨯᩦ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩮᩁᩬᩥ ᩮᩁᩥ。

  ᨲᩣ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩶,ᩮᨾᩥ ᩃᨦ ᩮᨧᩥ ᨧᩢ ᩱᨩ᩶ ᩮᩅᩣ ᪃ ᩮᨯᩥ ᩀ᩵ ᪂᪂  ᨪ᩵ᩁ ᩅ ᨡ᩵ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᨳᩨ ᨷᩤ᩶ ᨡ᩵ᨦ,ᨻ᩶ ᨻ ᨴᩦ ᨩᨯ ᨿᩬᨯ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᩐᩢᩣ ᩱᨯ᩶ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩣ。(ᨤ᩶ ᨩᩨ ᨤ᩶ᩣ)