new tai | old tai | 中文

ᩮᨾᩥ ᨾᩣ ᩮᨧᩥ ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨠᩣ“᧕ ᩕᨷ ᨠᩣ” ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ

作者: 时间:2021-08-27 15:56:34

  ᩮᨾᩥ ᨾᩣ ᩮᨧᩥ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᨿᩣ,ᩀᩣ ᩮᨾᩥ ᩈᩥ ᩮᩮᩈ᩵ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᨾᩦ ᪂᪄ ᩉᩢᨠ,ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᩉ᩵ᩁ ᩉᩬᩁ ᩉᩣ ᩉᩢᨠ ᩉᩣ ᨴᩡ ᩮᩮᨴ᩶。ᩮᨻᩬᩥ ᨯ᩶ ᨶᩥ,ᩮᨾᩥ ᨾᩣ ᩮᨧᩥ ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨠᩣ“᧕ ᩕᨷ ᨠᩣ”、ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ。

 ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨠᩣ ᨩ ᨩᩨ

  ᩮᨾᩥ ᨾᩣ ᩮᨧᩥ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩤ ᩱᩅ᩶ ᩅᩤ ᩋᩬᩁ ᩉ᩶ᩣ,ᩰᨿᩬ ᩴ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨴᩢ ᨾᩁ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ “ᨤᩣ ᨣᩨ ᪄ ᩕᨷ ᨠᩣ”、ᩉ᩾ᩁ ᨡᩢ “ᨤᩣ ᩮᨩᩬᩥ ᪄ ᩕᨷ ᨠᩣ”、ᩮᨿᩬ ᩁᩬᨯ ᨳᩨ“ᩃ ᩅᩢ ᩁᩢᨠᩣ ᪂ ᩕᨷ ᨠᩣ”,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨩᩫ ᩉᩣ  ᩉᩣ ᨵᩤ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ 。

 ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ

 ᨴᩢ ᩮᨧᩥ ᨻᩬᨦ ᩉ᩶ᩣ ᨤᩣ ᨴᩦ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨵᩤ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᩣ᪆ ᨴᩦ,ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶ ᩋᩬᩁ ᩉᩫ ᩮᩮᩁ᩶ ᩮᨺ᩾ᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩱᨡ ᨩᩬ᩵ᨦ ᩱᨩ᩶ ᨴᩤ ᨩ ᨩᩨ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶ ᩓ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᩱᨸ ᩋᩬᩁ ᩉ᩶ᩣ ᨠ᩵ᩣ ᩋᩬᩁ ᨴᩤ ᨲᩥ ᨵᩦ。

 ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ

  ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩱᨶ ᩰᩁ ᨠᩣ、ᨾᩥ ᨩᩥ ᨼ ᨩᩥ ᨹ᩵ᩣ ᨪ᩶ ᨪᩬ᩷、ᨾᩥ ᨻᩥ ᩱᨶ ᨷᩤ᩶,ᩱᨸ ᩮᩉᩥ ᨠᩣ ᩮᩉᩥ ᩃᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ,ᩮᩮᨹ᩵ ᨺ᩶ᩣ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ。

 ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᩉ᩵ ᨩᩫ

 ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨴᩗᩢᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩱᨡ ᩮᨸᩥ ᩮᩮᨿ ᩱᨸ ᩋᩬᩁ ᩉ᩶ᩣ ᨠ᩵ᩣ ᩋᩬᩁ ᨴᩤ,ᩋᩬᩁ ᩉᩫ ᨩᩫ ᨻᩣ ᩮᨺ᩾ᩣ ᨿᩣ ᩮᩮᩁ᩶ ᨴᩤ、ᩋᩬᩁ ᩉᩫ ᨩᩫ ᨻᩣ ᩮᩃ ᨺᩣ。ᩮᨻᩬᩥ ᨲᩥ ᨻ᩷ᩬ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᩉ᩵ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᨡᩬ᩵ᨷ ᨴᩤ᩶ ᩮᩮᨴ ᨤ,ᩮᨾᩥ ᨾᩣ ᩮᨧᩥ ᩁᩬ᩶ᨦ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨴᩗᩢᩣ ᨾᩣ ᩈ᩷ᩬ ᩮ,ᩁᩬ᩶ᨦ ᩮᩁ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨴᩗᩢᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᩉ᩵ ᨩᩫ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨾᩣ,ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩮᩃ ᨺᩣ。ᩮᩮᨳ ᨾᩣ,ᩁᩬ᩶ᨦ ᩮᩁ ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵。

 ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨠᩣ ᩮᩮᨴ ᨡᩥ ᨽᩣ ᨴᩥᩮᩃᩣ ᨣᩤ

 ᨩ ᨶᩫ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩱᨸ ᨳᩨ ᨷᩤ᩶ ᨡ᩵ᨦ ᨡᩬ᩵ᨯ ᨤᩣ ᨪ᩵᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᩮᨴ ᨡᩥ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨴ ᨡᩥ  ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᩰᨸ ᨠ᩵ᨾ ᨪ᩶ ᨴᩢ ᨾᩁ。ᨽ᩵ ᩮᨸ ᨧᩥ ᪑ ᩱᨧ ᨯ ᨠᩢ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ。(ᩃᩦ ᩉ᩵ᩣ)