new tai | old tai | 中文

ᨽ᩵ ᩮᨸ ᨧᩥ ᪑ ᩱᨧ ᨯ ᨠᩢ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵

作者: 时间:2021-09-08 10:46:52

图3.jpg

 ᩮᨯᩥ ᧘ ᩰᩃ ᪃ᩣ ᨤ᩵,ᩰᩁ ᨠᩣ ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᩱᩉ᩵“ᨽ᩵ ᩮᨸ ᨧᩥ ᪑ ᩱᨧ ᨯ ᨠᩢ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵-ᨠᩣ ᨽᩣ ᨻᨶ ᨶᩴ ᨠᩢ ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ ᨴᩬᨦ ᨴᩦ ᩣ᪂ ᨻᩢ ”ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨿᩬ。