new tai | old tai | 中文

ᨻᩡ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᩮᨠ᩶ᩣ ᨠᩬ᩵ᩁ ᨽᩣ ᨶᩭ᩶ ᨠᩢ ᩃᩨ ᩈᩨ ᨾᩣ ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ

作者: 时间:2021-09-08 10:48:08

  ᩮᨯᩥ ᧘ ᩰᩃ ᪃ᩣ ᨤ᩵,ᨠᩣ ᨹᩢ ᩱᨤ᩵ ᨻᩡ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᩮᨠ᩶ᩣ ᨠᩬ᩵ᩁ ᨽᩣ ᨶᩭ᩶ ᨠᩢ ᩃᩨ ᩈᩨ ᨾᩣ ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ-ᨪᩬ᩶ᩁ ᩈᩨ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨽᩣ ᨠᩬ᩷ ᩉ᩾ᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨽᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨤ᩶ᩣ ᩮᩉᩥᩁ ᩱᨾ᩶ ᩁᩫ ᩱᨷ ᩱᨧ ᩁᩫ ᩱᩈ᩶” ᨣᩨ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨿᩬ ᩮᨯᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨽᩣ ᨻᨶ ᨶᩴ ᨠᩢ ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪂᪂ ᩀ᩵ ᩰᩁ ᨻᩥ ᨴ ᨽᩢ ᨽᩣ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨿᩬ。

  ᩮᩅᩣ ᨻᩡ ᨶᩥ ᨲ᩾ ᩮᨯᩥ ᧘ ᩰᩃ ᪃ᩣ ᨤ᩵ ᨳᩨ ᩮᨯᩥ ᩣ᪐ ᩰᩃ ᧗ ᨤ᩵。ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᩃᩥ ᨲᩫ、ᨸ᩵ᨦ ᩁᩫ、ᩈᩨ ᨽᩥ、ᩃᩣ ᨸᩣ、ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᩓ ᨹ᩶ ᩈᩨ ᨪᩬ᩶ᩁ ᨻᩡ ᨾᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨿᩬ,ᨻᩢ ᩈᩬ᩷ ᩮᨠ᩶ᩣ ᨠᩬ᩵ᩁ ᨻᩬᨦ ᨴᩢ ᩃᩥ ᨲᩫ ᨽᩣ ᨿᩥ、ᨽᩣ ᩱᨴ、ᨽᩣ ᩉᩦ ᨪ᩵、ᩃᩥ ᨲᩫ ᨴ᩵ᨦ ᨻ᩵ᩣ、ᩃᩥ ᨲᩫ ᨽᩣ ᨧ᩵ᩣ、ᨽᩣ ᨽ ᨾᩦ ᩮᩮᩉ᩵ ᨽᩣ ᨶᩭ᩶ ᨺᨦ ᨶᩥ ᩣ᪐ ᨽᩣ ᨸᩣ。ᩮᩮᨳ ᨾᩣ,ᨿᩢ ᨻᩡ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨾ ᨻᩢ ᩈᩬ᩷ ᩮᨠ᩶ᩣ ᨠᩬ᩵ᩁ,ᨧᩨ ᨿᩢ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨹ᩶ ᩈᩨ ᨪᩬ᩶ᩁ ᩃᩥ ᨲᩫ ᨴ᩵ᨦ ᨻ᩵ᩣ ᨽᩣ ᩉ᩵ᩣ ᨪᩦ、ᨵᨾ᩺ ᩃᩣ ᨽᩣ ᩱᨴ ᨾᩣ ᩀ᩵ ᨠᩣ ᨡ᩵ᨦ ᩉ᩾ ᨻᩡ,ᩉᩨ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉᩣ ᩁ᩶ ᨻᩢ ᩈᩬ᩷ ᩮᨠ᩶ᩣ ᨠᩬ᩵ᩁ ᨽᩣ ᨶᩭ᩶。