new tai | old tai | 中文

ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᨩᩥ ᩮᨸᩥ ᩮᩮᨿ ᨽᩣ ᨻᨶ ᨠᩢ ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ ᨸᩣ ᩱᩉ᩵

作者: 时间:2021-09-08 11:16:23

图2.jpg

  ᩮᨯᩥ ᪉ ᩰᩃ ᪂ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩀ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡ᩵ ᩈᩣ ᩈᩣ ᨽᩣ ᩱᨶ ᩮᨪᩥ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩋ᩵ ᩃᩣ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᨸᩥ ᩮᩮᨿ ᨽᩣ ᨻᨶ ᨶᩴ ᨠᩢ ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨸᩣ ᩱᩉ᩵ ᨶ᩾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨿᩫ ᩈᨦ ᩁᩣ ᨩ ᨴᩦ ᨶ᩶、ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨸᩬᨦ ᨲᩫ ᩋᩬᩁ ᨤᩨ ᨷᩢ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᨸᩥ ᩮᩮᨿ ᨽᩣ ᨻᨶ ᨶᩴ ᨠᩢ ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ ᨸᩣ ᩱᩉ᩵。

 ᨩ ᨩᩣ ᩉ᩵ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᩁᩢ ᩮᨪᩥ ᩱᨶ ᩮᨪᩥ、ᩈ᩵ ᨩᩣ ᩮᩮᨩ ᨯᩬᨾ ᨴᩬᨦ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡ᩵ ᩈᩣ ᩈᩣ ᨽᩣ ᩱᨶ ᩮᨪᩥ ᩮᨩᩥ ᨡ᩵ ᩮᨵᩤ᩶ ᨠᩢ ᨴᩢ ᩉ᩵ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᩁᩢ ᩮᨪᩥ ᨵᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨤᩣ ᩉᩢ ᨩᩦ ᩴ ᨠᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᨸᩥ ᩮᩮᨿ ᨽᩣ ᨻᨶ ᨶᩴ ᨠᩢ ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ ᨸᩣ ᩱᩉ᩵。

  ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᩮᩮᨾ᩵ ᨤᩢ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩀ᩵ ᨴᩦ“ᨽ᩵ ᨠᩢ” ᩉ᩾ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ,ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨳᩨ ᨸᩣ ᩐᩢᩣ“ᨤᩣ ᨣᩨ ᨽᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨤ᩶ᩣ ᩮᩉᩥᩁ ᩱᨾ᩶ ᩁᩫ ᩱᨷ ᩱᨧ ᩁᩫ ᩱᩈ᩶”“ᨻᨶᩴ ᨶᩴ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨤᩨ ᨷᩢ、ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩁ᩵ᨦ ᩮᩁᩥ”“ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩁ᩶ ᨾᩦ”“ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ” ᨺᨦ ᨶᩥ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨴᩨ ᨻᩨ ᩓ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨲᩥ ᨵᩦ,ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩦ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᨴᩢ ᨾᩁ,ᩁᩬ᩶ᨦ ᩮᩁ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨩ᩵ ᨽᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨠᩣ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ,ᩉᩨ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨩ᩵ ᨽᩣ ᩀ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩈᩥ ᨠᩣ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩉ᩾ᨦ ᨠᩢ、ᨠᩣ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩉ᩾ᨦ ᨠᩢ,ᩉᩨ “ᨽᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨤ᩶ᩣ ᩮᨸ ᨣᩫ ᩮᩁᩥ ᨯ ᨠᩢ,ᩮᨸ ᩱᨧ ᨯ ᨠᩢ ᨠᩬ᩷ ᩈ᩶ᩣ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶” ᩮᨸ ᨤᩣ ᨣᩨ ᩮᩉᩥᩁ ᨠᩢ、ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᩉᩣ ᩮᩉᩥᩁ ᨠᩢ ᩮᩮᩉ᩵ ᨩ᩵ ᨽᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ 。(ᨿᩥ ᩃᩥ ᨪᩦ)