new tai | old tai | 中文

ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ ᩱᨸ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᨤᩣ ᩮᩁᩥ ᨣᩫ ᩅᨠ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨤ᩵ᨾ ᩉᨦ ᨡᩢ ᩴ ᩮᨾᩥ ᩁ

作者: 时间:2021-09-08 11:20:33

图3.jpg

  ᩮᨯᩥ ᪉ ᩰᩃ ᪃ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ ᩃᩫ ᩱᨸ ᨳᩨ ᩮᨾᩥ ᩁ ᩮᨧᩥ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᨣᩫ ᩅᨠ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨴᩦ ᨤ᩵ᨾ ᩉᨦ ᨡᩢ ᩴ ᩮᨾᩥ ᩁ ᨤ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ,ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨴᩦ ᩀ᩵,ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨤ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨩ᩵ ᨴᩦ,ᩁᩢ ᨼᩢ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨠᩢ ᨴᩢ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ,ᩋ᩵ ᩃᩣ ᩱᨡ᩵ ᩱᩉ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᩉ᩾ᨦ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ、ᩉ᩵ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨸ ᩮᩁᩥ、ᩉ᩵ ᩮᩮᨩ ᨯᩬᨾ ᨴᩬᨦ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ,ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉᩣ ᩁ᩶ ᩮᩮᨧ᩶ ᨳᩦ ᨠᩣ ᩀᩣ ᨿᩣ ᩀ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᩮᩮᨸ ᩮᩁᩥ ᨶ᩾。(ᨿ᩾ ᩮᩮᨿ᩶ ᩮᩮᨿ᩶)