new tai | old tai | 中文

ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᩅᩢ ᨻᩭ ᩕᨣ ᩈᩬᩁ

作者: 时间:2021-09-16 10:08:06

  ᩮᨾᩬᩥ ᩅᩢ ᨻᩭ ᩕᨣ ᩈᩬᩁ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪃᧗ ᨧᩢ ᩱᨠ᩶ ᨾᩣ ᩁᩬᨯ ᨶ᩾,ᩰᩁ ᩈᩬᩁ ᩃᨠ ᩋᩬ᩵ᩁ ᩅᨦ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩣ᪂ ᨻᩢ ᩮᨩᩥ ᩋᩬᩁ ᨩᩬᨾ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ “ᩮᩃ᩶ᩣ ᨤ᩵ᩣ ᨶᩦ ᨿᩣ ᨶᩥ ᨴᩤ ᨴᩤ”、ᩕᨣ ᩈᩬᩁ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ“ᨻᩢ ᨶᩥ ᨴᩤ ᨴᩤ ᪄ ᩉ᩵”、ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᩮᨻ ᩈ ᩋᩣ ᨧᩥ ᩕᨣ ᩈᩬᩁ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ“ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨶᩥ ᨴᩤ ᨴᩤ、ᩰᨸ ᨲ᩾ ᩮᨻ ᩈ ᩋᩣ ᨧᩥ ᩕᨣ ᩈᩬᩁ” ᩱᩈ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨶ  ᨴᩦ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩈᩬᩁ ᩱᨸ。

  ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩰᩁ ᩈᩬᩁ ᩃᨠ ᩋᩬ᩵ᩁ ᩅᨦ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩮᨠᨲ  ᩅᩤ᩵:“ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᩱᨩ᩶ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨶᩥ ᨴᩤ ᨴᩤ ᩓ ᨠᩣ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᩅᩢ ᨻᩭ ᩕᨣ ᩈᩬᩁ ᨾᩣ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨠᩢ,ᨹ᩶ ᨡ᩶ᩣ ᨲ ᩉᩢᨦ ᩉᩨ ᩕᨣ ᩈᩬᩁ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨠᩬ᩷ ᩉ᩾ᩁ ᨤᩣ ᩮᨩᩬᩥ、ᩉᩢ ᩮᩮᩉ᩵ᩁ ᨴᩤ ᩈᩥ ᨠ᩶ᩣ ᩮᩮᨡ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨯ᩶ ᨲᩣ ᩈ᩶ᩁ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨣ ᨻᩨ ᩋᩢ ᩮᨻᩬᩥ ᨴᩤ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨣᩫ、ᩮᨻᩬᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨣᩫ,ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᩋᩣ ᨧᩥ ᩕᨣ ᩈᩬᩁ ᩈᨦ ᩈᨯ ᨷᩢ ᨡᩣ,ᩱᨩ᩶ ᩋᩣ ᨧᩥ ᨯᩦ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ、ᩱᨩ᩶ ᩋᩣ ᨧᩥ ᨯᩦ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ,ᩉᩨ ᩮᨸ ᩕᨣ ᩈᩬᩁ ᨯᩦ ᩋᩢ ᨴᩤ ᩓ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩈᩫ ᩱᨧ ᨶ᩾。